eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

27.11.2017

W ubiegłym tygodniu Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 27 października ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

...

22.11.2017

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra środowiska.

Celem nowelizacji jest pod...

08.11.2017

7 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt zakłada wprowadzenie zmian w Bazie danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz ...

26.10.2017

"Bogactwo idei dla środowiska" to hasło które towarzyszyło dwudziestej pierwszej edycji Kongresu ENVICON Environment, co podkreślało jak istotna jest integracja środowisk i pomysłów skupiaj...

17.10.2017

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest przeniesienie do polskiego porządku prawnego niektórych postanowień dyrektywy Parlamentu Eur...

10.10.2017

Minister Środowiska przekazał do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej projekt rozporządzenia w sprawie opłaty recyklingowej. ...

10.10.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budo...

02.10.2017

Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej już od kilku lat są miejscem spotkań specjalistów z branży, wymiany doświadczeń i prezentacji nowości w dziedzinie OZE. Nie inaczej będzie w tym ...

28.09.2017

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości 222 mln euro z budżetu UE, którego celem jest wspieranie państw członkowskich na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przysz...

30.08.2017

Opublikowane wczoraj Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie d...

strony:
1 2