eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

28.02.2018

27 lutego 2018 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła reformę unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS) na okres po 2020 r.

Reforma ETS obejmuje następujące nowe elem...

23.02.2018

Ambasadorowie państw UE poparli tymczasowe porozumienie w sprawie czterech wniosków legislacyjnych dotyczących odpadów, do którego doszło w Parlamencie Europejskim w dniu 18 grudnia 2017 r. Celem zmia...

05.02.2018

Komisja Europejska przedstawiła projekt zmiany dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zaproponowane 1 lutego 2018 r. przez Komisję Europejską zmienione przepisy mają s...

01.02.2018

Z dniem 1 lutego 2018 Centralny Rejestr Operatorów (CRO) został dostosowany do wymagań ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych g...

24.01.2018

Minister Środowiska ogłosił dzisiaj, że rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami został uruchomiony. 

Dniem uruchomienia rejestru jest ...

16.01.2018

Przyjęta dzisiaj pierwsza w historii ogólnoeuropejska strategia w dziedzinie tworzyw sztucznych jest jednym z elementów procesu przechodzenia na gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Zapewni ona o...

27.11.2017

W ubiegłym tygodniu Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 27 października ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

...

22.11.2017

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra środowiska.

Celem nowelizacji jest pod...

08.11.2017

7 listopada Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odpadach. Projekt zakłada wprowadzenie zmian w Bazie danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) oraz ...