eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

10.10.2017

Minister Środowiska przekazał do zaopiniowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej projekt rozporządzenia w sprawie opłaty recyklingowej. ...

10.10.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i budo...

02.10.2017

Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej już od kilku lat są miejscem spotkań specjalistów z branży, wymiany doświadczeń i prezentacji nowości w dziedzinie OZE. Nie inaczej będzie w tym ...

28.09.2017

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet inwestycyjny o wartości 222 mln euro z budżetu UE, którego celem jest wspieranie państw członkowskich na drodze do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej przysz...

30.08.2017

Opublikowane wczoraj Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie d...

03.08.2017

2 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która  zastąpi obowiązującą ustawę z dnia 18 lipca 2011 r. – Prawo wodne.

Zasadność opracowania nowego ak...