eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

1500 zł za tonę odpadów niebezpiecznych – tyle ma wynosić stawka zabezpieczenia roszczeń w związku z magazynowaniem odpadów

06.08.18

Przyjęta 20 lipca br. ustawa o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw, nakłada na posiadaczy odpadów obowiązanych do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem zarządzającego składowiskiem odpadów, ustanowienia zabezpieczenia roszczeń. Obowiązek ten nie dotyczy odpadów obojętnych. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

Wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów. Wysokość oraz formę zabezpieczenia roszczeń określa właściwy organ w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

03 sierpnia, Minister Środowiska przedstawił do konsultacji oraz opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń. Stawki będą służyły do obliczenia wysokości zabezpieczenia roszczeń związanych z magazynowaniem odpadów prowadzonym w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów.

Projekt przewiduje stawkę za 1 Mg magazynowanych odpadów niebezpiecznych na poziomie 1500 zł. Powyższą stawkę przyjęto na podstawie uśrednionych kosztów jakie zostały dotychczas poniesione (kosztów jednostkowych za 1 Mg odpadów) w ramach prowadzonych przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów , z wykorzystaniem środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Dla pozostałych kategorii odpadów stawki za 1 Mg magazynowanych odpadów zostały pomniejszone w zależności od właściwości i potencjalnego możliwego negatywnego oddziaływania tych odpadów na środowisko.

Dla zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych oraz dla odpadów posiadających właściwości palne zaproponowano połowę stawki przyjętej dla odpadów niebezpiecznych, czyli 750 zł . Do odpadów posiadających właściwości palne zakwalifikowano  odpady stanowiące paliwo  alternatywne oraz odpady przygotowane bezpośrednio do produkcji takiego paliwa, papier, tekturę, tekstylia, odpady wielkogabarytowe z wyłączeniem złomu, tworzywa sztuczne, w tym folię, opony i inne odpady z gumy, odpady wielomateriałowe złożone z wyżej wymienionych materiałów.

Proponowane stawki w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niezaliczanych do zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów posiadających właściwości palne wynoszą 300 zł za 1 Mg, a w przypadku odpadów metali – 100 zł za 1 Mg.

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia jej w życie uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów,  będzie obowiązany złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, wskazując we wniosku m.in. proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń.