eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Bezpieczna woda pitna dla wszystkich Europejczyków

05.02.18

Komisja Europejska przedstawiła projekt zmiany dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zaproponowane 1 lutego 2018 r. przez Komisję Europejską zmienione przepisy mają służyć poprawie jakości wody pitnej i dostępu do niej oraz lepszemu informowaniu obywateli.

Prawo dostępu do podstawowych usług dobrej jakości, w tym do wody, jest jedną z zasad Europejskiego filaru praw socjalnych jednogłośnie przyjętego przez szefów państw lub rządów podczas szczytu w Göteborgu. Wniosek ustawodawczy ma na celu zagwarantowanie tego prawa i tym samym stanowi odpowiedź na pierwszą, zakończoną sukcesem, europejską inicjatywę obywatelską „Right2Water”, w ramach której zebrano 1,6 mln podpisów na rzecz poprawy dostępu do bezpiecznej wody pitnej dla wszystkich Europejczyków. Ponadto celem wniosku jest wzmocnienie pozycji konsumentów poprzez zapewnienie, aby dostawcy wody dostarczali konsumentom jaśniejszych informacji na temat zużycia wody, struktury kosztów oraz ceny za litr wody, co umożliwi porównanie z cenami wody butelkowanej. Nowe przepisy przyczynią się do realizacji celów środowiskowych dotyczących zmniejszenia wykorzystania plastiku i ograniczenia śladu węglowego UE, a także do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Według nowych zasad państwa członkowskie będą zobowiązane do poprawy dostępu do wody pitnej dla wszystkich obywateli, zwłaszcza dla słabszych i zmarginalizowanych grup, które obecnie mają do niej utrudniony dostęp. W praktyce oznacza to dostarczenie infrastruktury pozwalającej na swobodny dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej, prowadzenie kampanii informacyjnych poświęconych jakości wody oraz zachęcanie do zapewniania dostępu do wody pitnej w budynkach administracji i użyteczności publicznej.

Inna istotną zmianą w prawodawstwie będzie zapewnienie łatwego i przyjaznego dla użytkownika dostępu – w tym online – do informacji o jakości wody pitnej oraz o zaopatrzeniu w wodę na danym obszarze mieszkalnym, co pomoże zwiększyć zaufanie do wody z kranu. Szacuje się, że nowe przepisy pozwolą obniżyć potencjalne zagrożenia zdrowia związane z wodą pitną z 4 proc. do poniżej 1 proc.

źródło: Komisja Europejska