eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza

22.11.17

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przedłożony przez ministra środowiska.

Celem nowelizacji jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego, a także wzmocnienie systemu oceny wpływu zanieczyszczeń na środowisko i zdrowie ludzi (chodzi o podejmowanie skutecznych działań naprawczych i usprawniających zarządzanie jakością powietrza).

Rezultatem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp obywateli do jednolitej i spójnej informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach: Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Do polskiego prawa wdrożono przepisy dyrektywy Komisji (UE) 2015/1480 zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE, ustanawiających przepisy dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych do oceny jakości powietrza. Zgodnie z dyrektywą, rozszerzono i doprecyzowano zakres zadań wykonywanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW), funkcjonujące w strukturze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Nadzoruje ono jakość badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Nowe przepisy pozwolą objąć nadzorem KLRiW nie tylko laboratoria wojewódzkich inspektoratów, ale także inne podmioty wykonujące pomiary jakości powietrza w ramach PMŚ, np. zakłady przemysłowe, fundacje, instytuty naukowo-badawcze i samorządy.

Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące przynajmniej raz na 3 lata ma uczestniczyć w unijnych programach zapewnienia jakości powietrza. Pozwoli to na zapewnienie odpowiedniej jakości badań powietrza atmosferycznego, wykonywanych w ramach PMŚ i przekazywanie rzetelnej informacji o aktualnym stanie jakości powietrza w Polsce.

Wprowadzono także rozwiązania służące usystematyzowaniu procesu modelowania matematycznego stężeń zanieczyszczeń  powietrza na poziomie krajowym, wykorzystywanego w procesie rocznych ocen jakości powietrza. Przyjęto, że zadaniem Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie będzie modelowanie matematyczne stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i zapewnienie informacji o ich rozkładzie przestrzennym w kraju, głównie  na potrzeby rocznych ocen i prognoz jakości powietrza. Wyniki modelowania Instytut Ochrony Środowiska będzie przekazywał ministrowi środowiska i Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Oznacza to ścisłą współpracę Instytutu Ochrony Środowiska z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, który na bieżąco będzie weryfikował i uzupełniał dane zawarte w bazie emisyjnej oraz analizował wyniki modelowania. Modelowanie po raz pierwszy zostanie przeprowadzone w 2019 r.

Projekt ustawy został przekazany do prac w Sejmie.

źródło: www.premier.gov.pl