eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Dopuszczalne wielkości emisji SO2, NOx i pyłów dla źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW

17.10.17

Prezydent Andrzej Duda podpisał wczoraj nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska. Celem nowelizacji jest przeniesienie do polskiego porządku prawnego niektórych postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania.

Dyrektywa wprowadza dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i pyłów dla średnich źródeł spalania paliw, tj. źródeł o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW. Ustanawia również wymóg objęcia średnich źródeł spalania paliw pozwoleniami lub rejestracją oraz wymagania dotyczące monitorowania emisji i eksploatacji urządzeń redukujących emisję.

Ustawa określa procedury udzielania pozwoleń lub rejestracji w odniesieniu do średnich źródeł spalania paliw, jak również nakłada na operatorów tych źródeł obowiązek poinformowania właściwego organu o eksploatacji lub zamiarze eksploatacji źródła. Ponadto, wprowadza obowiązek dla operatorów średnich źródeł spalania paliw m.in. do przechowywania odpowiednich informacji i dokumentów dotyczących źródła przez okres 6 lat (po upływie roku, którego te informacje lub dokumenty dotyczą) i udostępniania tych danych przez operatora źródła na każde żądanie organu.

Ustawa przewiduje także czasowe odstępstwa od wymagań emisyjnych dla niektórych średnich źródeł spalania paliw.

Odstępstwa obejmują okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2029 r. i dotyczyć będą istniejących (w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania) źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i mniejszej niż 50 MW, które są wykorzystywane do produkcji ciepła na potrzeby publicznej sieci ciepłowniczej oraz napędzania tłoczni gazu i są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony krajowego systemu przesyłu gazu.

Na podstawie przepisów przedmiotowej ustawy utworzony zostanie Rejestr średnich źródeł spalania paliw, który ma być prowadzony od dnia 1 stycznia 2019 r. W Rejestrze będą zamieszczone informacje dotyczące źródeł, dla których zgłoszenie będzie dokonane lub pozwolenie wydane po dniu wejścia w życie ustawy. W Rejestrze na bieżąco będą zamieszczane informacje o źródłach nowych, natomiast informacje dotyczące źródeł, dla których zgłoszenie zostało dokonane albo pozwolenie zostało wydane przed wejściem w życie ustawy, powinny być zamieszczone w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Rejestr będzie prowadzony przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami, w ramach środków będących w jego dyspozycji.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Ustawa wejdzie w życie zasadniczo po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  Ogłoszenie ustawy planowane jest na 27 października br.

źródło: prezydent.gov.pl