eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami

23.02.18

Ambasadorowie państw UE poparli tymczasowe porozumienie w sprawie czterech wniosków legislacyjnych dotyczących odpadów, do którego doszło w Parlamencie Europejskim w dniu 18 grudnia 2017 r. Celem zmian jest zwiększenie stopnia recyklingu odpadów i rozwijanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Mają także poprawić zarządzanie odpadami, a także zachęcić do ponownego wykorzystania wartościowych materiałów zawartych w odpadach.

Nowe przepisy ustanawiają prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia odpadów przekazywanych do składowania oraz terminy ich osiągnięcia. Cele te zwiększą udział odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych poddawanych recyklingowi.

Państwa członkowskie zgodziły się na następujące cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych: 55% do roku 2025, 60% do roku 2030 i 65% do roku 2035.

Do dnia 1 stycznia 2025 r. państwa członkowskie będą musiały ustanowić system selektywnej zbiórki tekstyliów i odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych. Ponadto będą musiały zagwarantować, że do dnia 31 grudnia 2023 r. bioodpady będą zbierane osobno lub będą przetwarzane u źródła (np. poprzez kompostowanie w warunkach domowych).

Przyjęto następujące cele  w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych:

Cele te mają zachęcić do stosowania opakowań nadających się do recyklingu i opakowań wielokrotnego użytku.

Pakiet ten ustanawia również minimalne wymagania dla wszystkich systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Producenci produktów w ramach tych programów muszą ponosić odpowiedzialność za zarządzanie etapem odpadowym swoich produktów. Producenci będą zobowiązani do wniesienia wkładu finansowego w tym celu. Ponadto w prawodawstwie Unii wprowadzono również obowiązkowe systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do wszystkich opakowań.

Składowanie odpadów prowadzi do zanieczyszczenia wód powierzchniowych, gruntowych, gleby i powietrza. W związku z tym prawodawstwo zawiera również konkretny cel ograniczenia składowanych odpadów. Państwa członkowskie będą zobowiązane do zapewnienia, że od 2030 r. wszystkie odpady nadające się do recyklingu lub innego odzysku, w szczególności w odpadach komunalnych, nie były przyjmowane na składowisko. Jedyny wyjątek będzie dotyczył odpadów, dla których składowanie odpadów zapewnia najlepszy wynik środowiskowy. Ponadto państwa członkowskie będą zobowiązane do zagwarantowania, że do 2035 r. ilość składowanych odpadów komunalnych zostanie zmniejszona do 10% lub mniej całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Propozycje zmian w przepisach zostaną teraz poddane głosowaniu w Parlamencie Europejskim, a następnie zostaną przekazane Radzie do ostatecznego przyjęcia.

źródło: Rada Europejska