eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Wody Polskie będą weryfikowały i zatwierdzały taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

27.11.17

W ubiegłym tygodniu Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną 27 października ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Celem uchwalonej ustawy jest wyeliminowanie problemów związanych z niewłaściwym funkcjonowaniem rynku usług dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustawodawca postanowił wprowadzić instytucje organu regulacyjnego, któremu zostanie przekazana część instrumentów prawnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które aktualnie należą do kompetencji gminy. Zgodnie z postanowieniami ustawy funkcję organu regulacyjnego powierzono dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do zadań organu regulacyjnego należeć będzie:

  1. opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  2. zatwierdzanie w drodze decyzji taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (z wyłączeniem zmiany taryfy w związku ze zmiana stawki podatku od towarów i usług);
  3. rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług;
  4. wymierzanie kar pieniężnych,
  5. zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w szczególności obliczanie średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków i publikowanie informacji o tych cenach;
  6. sporządzanie i publikowanie raportów dotyczących warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustawa przywiduje, że zatwierdzone przez organ regulacyjny taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich ogłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto przepisy ustawy wprowadzają zmiany w okresie obowiązywania taryf. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określać będzie taryfę na okres 3 lat, a nie jak dotychczas na okres 1 roku.

Ustawa przewiduje ponadto, że organ regulacyjny będzie właściwy w zakresie rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług w sprawach dotyczących odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, jak również odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wprowadzanych do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przepisów dotyczących dokonywania przez organ regulacyjny oceny zgodności projektu taryfy z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw najpóźniej do dnia 7 grudnia br.

źródło: www.prezydent.pl