eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Zakłady będą składać oświadczenia o korzystaniu z usług wodnych - Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian Prawa wodnego

20.04.18

18 kwietnia Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawie Prawo wodne przedłożony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i rekomendował go Radzie Ministrów.

Projekt wprowadza regulację, na podstawie której do dnia 31 grudnia 2020 r. podmioty korzystające z usług wodnych będą obowiązane składać Wodom Polskim oświadczenia, na podstawie których będą ustalone opłaty zmienne za usługi wodne.

Zdaniem ustawodawcy regulacja ta nie ma na celu dodatkowego obciążania zakładów, ale ograniczenie ewentualnej ingerencji Wód Polskich w działalność prowadzoną przez zakłady, jak również minimalizację obciążeń, które wiązałyby się m.in. z kontrolę gospodarowania wodami na terenie Zakładów. Regulacja ta ma zapewnić również transparentność działań Wód Polskich  przy obliczaniu wysokości opłaty za usługi wodne i przekazywaniu zakładom informacji w tym zakresie.

Projekt zakłada również, że opłaty za usługi wodne nie będzie się wnosić, jeżeli jej wysokość ustalona przez Wody Polskie albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie przekroczy 20 zł. W takich przypadkach nie będzie także obowiązku wysyłania do podmiotów informacji o wysokości opłaty.

Projekt przewiduje kilka zmian związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych. Po pierwsze, w przypadku poniesienia znacznych nakładów związanych z projektowaniem, wykonywaniem oraz utrzymywaniem urządzenia wodnego, możliwe będzie wydłużenie możliwości wydania pozwolenia wodnoprawnego na 30 lat. Po drugie, projektowane zmiany mają wpłynąć na skrócenie procedury wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Ma się tak stać dzięki planowanemu zlikwidowaniu obowiązków związanych z ogłaszaniem w prasie lokalnej informacji o wszczęciu postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.  

Projekt doprecyzowuje również przepisy dotyczące przeniesienia praw i obowiązków wynikających z udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na rzecz następcy prawnego, jeżeli ten podmiot przyjmuje wszystkie warunki określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Efektem tej zmiany będzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z ustaleniem sposobu postępowania przez organy wydające pozwolenia wodnoprawne w przypadku przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na następcę prawnego podmiotu, który to pozwolenie wodnoprawne uzyskał.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji