eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o odpadach

24.07.19

Celem ustawy jest pilne doprecyzowanie przepisów zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odnoszących się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami nad rozbudową której, m.in. w zakresie utworzenia modułów ewidencyjnego i sprawozdawczego, toczą się obecnie intensywne prace. Wprowadzane rozwiązania umożliwią efektywniejsze wdrożenie elektronicznego modułu sprawozdawczego i służącego do ewidencji odpadów.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów, prowadzenie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Na mocy ustawy wykreślone zostaną z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepisy dotyczące posługiwania się formą papierową dokumentów (ustawa przewiduje rezygnację z papierowej formy dokumentów w zakresie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz wniosków o wpis, aktualizację i wykreślenie z rejestru). Forma pisemna składania wniosków dostępna będzie jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych uczestniczących w obrocie gospodarczym, którzy nie ustanowili oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jednocześnie doprecyzowano przepisy dotyczące funkcjonowania Bazy danych jako systemu elektronicznego. Do ustawy wprowadzono także zmiany doprecyzowujące informacje, do których podania zobowiązane są podmioty rejestrujące się w rejestrze. 

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedłożona ustawa wprowadza zmiany dotyczące przepisów określających zakres informacji zawartych w sprawozdaniach przedstawianych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, roczne sprawozdanie podmiotów zbierających segregowane odpady komunalne, sprawozdania przedstawiane przez podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, sprawozdanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz sprawozdanie marszałka województwa z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto, w przepisach ustawy o odpadach oraz w innych zmienianych tą nowelizacją przepisach, doprecyzowano dane identyfikujące dotyczące osób fizycznych, których gromadzenie musi być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Ustawa wejdzie w życie upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie przepisy dotyczące sprawozdawczości i ewidencji, natomiast z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające przekazywanie i gromadzenie dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk i recykling odpadów produktowych.

Zgodnie z informacją na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw 31 lipca.

źródło:www.prezydent.pl,www.rcl.gov.pl