eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Rada UE uzgodniła stanowisko w sprawie programu LIFE

21.12.18

UE uaktualnia swój najważniejszy instrument finansujący projekty z dziedziny ochrony przyrody, bioróżnorodności i klimatu. Rada uzgodniła dziś stanowisko w sprawie rozporządzenia przedłużającego program LIFE na okres po 2020 roku.

LIFE to flagowy unijny program, z którego finansowane są projekty ochrony środowiska, przyrody i klimatu. Porozumienie nie dotyczy kwestii budżetowych ani horyzontalnych, które są elementem negocjacji w sprawie unijnych wieloletnich ram finansowych na okres 2021–2027. Na jego podstawie prezydencja będzie mogła rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim.

Nowym elementem przedłużonego programu ma być specjalny podprogram poświęcony przechodzeniu na czystą energię. Do 2020 roku projekty z tej dziedziny nadal będą finansowane z programu „Horyzont 2020”. Jednak szybkie wprowadzenie odnawialnych źródeł energii oraz lepsza efektywność energetyczna mogą znacznie przyczynić się do łagodzenia zmiany klimatu z dodatkowymi korzyściami dla środowiska.

Program LIFE będzie składał się z 2 dziedzin, a każda z nich z 2 podprogramów: 

  1. Środowisko
    • podprogram „Przyroda i różnorodność biologiczna”
    • podprogram „Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia”
  2. Działania w dziedzinie klimatu
    • podprogram „Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej” 
    • podprogram „Przejście na czystą energię”.

Państwa członkowskie przywiązują szczególną wagę do ochrony przyrody i bioróżnorodności. Dlatego Rada zaznaczyła, że co najmniej 60% budżetu na projekty z dziedziny środowiska powinno zostać przeznaczone na projekty wspierające przyrodę i bioróżnorodność. Poza tym Rada ustaliła atrakcyjniejszy wskaźnik współfinansowania (maksymalnie 75%) kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów przyrodniczych i bioróżnorodnościowych, które pomagają chronić priorytetowe gatunki i siedliska dzikiej fauny i flory, zasługujące na szczególną ochronę. Standardowy wskaźnik współfinansowania projektów LIFE wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych.

Rada określiła czas trwania programu na lata 2021–2027, czym dostosowała go do okresu obowiązywania następnych wieloletnich ram finansowych. Zaproponowane przez Komisję rozporządzenie nie przewidywało ram czasowych programu. Na lata 2021–2027 Komisja proponowała łączną pulę środków finansowych w wysokości 5,45 mld EUR. 3,5 mld EUR miałoby być przeznaczone na środowisko, a 1,95 mld EUR na działania klimatyczne. Ostateczna kwota będzie zależeć od porozumienia w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych.

Przyjęte dziś przez Radę stanowisko pozwoli rozpocząć negocjacje z Parlamentem Europejskim, który swoje stanowisko względem rozporządzenia przyjął 11 grudnia 2018 r. Negocjacje mają rozpocząć się w styczniu.

źródło: Rada Unii Europejskiej