eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Senat uchwalił poprawki do noweli ustawy o odpadach

13.07.18

Senatorowie uchwalając poprawki do nowelizacji ustawy o odpadach wprowadzili możliwość dłuższego magazynowania niezanieczyszczonej gleby lub ziemi, wydobytych w trakcie robót budowlanych, stanowiących odpady przeznaczane do wykorzystania do celów budowlanych w związku z budową obiektów liniowych. Zaproponowali także definicję legalną niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Przyjmując poprawki dotyczące lokalizowania przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami Senat miał na uwadze, iż związanie wydawania tych pozwoleń na wyłącznie z uchwaleniem na terenie gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiłoby zbyt duże ograniczenie dla rozwoju tego rodzaju działalności gospodarczej. W wyniku wprowadzonych modyfikacji działalność związana ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów będzie mogła być prowadzona również w przypadku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zyskanie przedmiotowej decyzji jest wymagane, co do procesów zbierania lub przetwarzania odpadów na danej nieruchomości.

Senat przyjął także poprawkę mającą na celu doprecyzowanie, że zakaz przywozu na teren Polski zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych nie dotyczy odpadów surowcowych przeznaczonych do recyklingu.

Teraz poprawki Senatu zostaną rozpatrzone przez Sejm.

źródło: www.sejm.gov.pl