eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowa norma ISO 14001. Poradnik w odcinkach

18.04.2016

W kolejnym odcinku przedstawiono zmienione wymagania normy ISO 14001:2015. Omówiono także kwestie związane z identyfikacją wymagań zewnętrznych dotyczących organizacji i oceną zgodności z tymi wymaganiami. Kwestie te były przedmiotem zażartych dyskusji na forum Komitetu Technicznego 207 ISO.

08.02.2016

W kolejnym odcinku poradnika nt. normy ISO 14001:2015 ponownie poruszono temat terminologii i definicji. Przedstawiono w nim definicje, które zostały zmodyfikowane w stosunku do wcześniejszej wersji normy oraz ogólne zasady terminologiczne opisane w Załączniku A do normy ISO 14001:2015.

25.01.2016

W kolejnym odcinku poradnika omówione zostały nowe definicje, które wprowadzono w normie ISO 14001:2015. Tym razem ograniczono się do terminologii zawartej w zasadniczej części normy.

Niezależnie od tego, uważne zapoznanie się z normą ISO 14004 oraz Załącznikiem A do normy ISO 14001 jest, zdaniem autora publikacji, bardzo istotne dla przedstawicieli organizacji utrzymujących i doskonalących swoje systemy zarządzania oparte na normie ISO 14001. Pierwsza z wymienionych wyżej norm powstała z myślą właśnie o tych osobach - w odróżnieniu od normy ISO 14001, zawierającej wyłącznie wymagania będące podstawą do oceny systemu.

Warto podkreślić, że kilka z nowych definicji pojawiło się w normie ISO 14001:2015 tylko ze względu na to, że wszystkie normy ISO dotyczące systemów zarządzania zawierają "część wspólną", która co do zasady musi być uniwersalna. Dlatego nie wszystkie nowe definicje wymagają wyjaśniania specjalistom zajmującym się systemami zarządzania środowiskowego.

15.12.2015

Kolejny odcinek poradnika dotyczy tematu definicji i terminologii zawartych w nowej normie. Terminom i definicjom poświęcono Rozdział 3. normy, ale istotne wyjaśnienia w tym zakresie można znaleźć również w jej załączniku A, który stanowi integralną część wymagań (ich praktyczną interpretację).

Ze względu na obszerność tematu, kwestie terminologiczne zostaną przedstawione również w kolejnych odcinkach.

19.11.2015

W kolejnym odcinku poradnika przedstawiono zagadnienia związane z zakresem systemu zarządzania środowiskowego. Wymaganie dotyczące określenia zakresu systemu zarządzania środowiskowego stanowi bowiem element wymagań zebranych w Rozdziale 4 Kontekst działania organizacji.

Zakres systemu zarządzania jest jednym z zagadnień, przy ustalaniu których wykorzystuje się wiedzę zebraną w związku z analizą kontekstu działania organizacji (w tym wewnętrznych i zewnętrznych czynników dotyczących środowiska, które opisano w poprzednim odcinku). Przedstawione informacje zostały oparte zarówno na zasadniczej części normy, jak i jej załączniku A, który stanowi integralną część wymagań (ich praktyczną interpretację).

19.10.2015

15 września 2015 roku została opublikowana nowa Norma ISO 14001. Wersja polska spodziewana jest w połowie przyszłego roku. W związku z tym przedstawiciele Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000, postanowili opracować w formie przejrzystego poradnika informacje nt. wybranych elementów systemu w świetle wymagań nowej normy.

Ze względu na specyfikę odbiorców treść informacji zostanie ułożona w taki sposób, aby odnosić się do sytuacji organizacji, która wdrożyła system zarządzania oparty na normie ISO 14001 jakiś czas temu, a obecnie planuje dostosowanie do wymagań normy.

Okres przejściowy wdrażania nowej normy zakończy się we wrześniu 2018 r., ale niektórzy staną przed koniecznością poddania się audytom na zgodność z nowymi wymaganiami znacznie wcześniej.

20.09.2015

Po 3 latach prac w dniu 15.09.2015 opublikowano nową Normę Międzynarodową ISO 14001. Zastąpiła wersję wydaną w 2004 r. W ciągu ponad 20 lat od opublikowania pierwszego wydania, norma ta w sposób zasad...