eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

25.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150 z późn. zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

25.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2018 r.

21.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150 z późn. zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

21.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 2018 r.

07.09.2018

Ustawa wprowadza m.in. zmiany:

• w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

• w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

• w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 września 2018 r.

31.08.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708, z 2018 r. poz. 138, 1000, 1039 i 1539). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 października 2018 r.

30.08.2018

Ustawa zmienia ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, 1356, 1479, 1564, 1590 i 1592). Ustawa wchodzi w życie z dniem 10 września 2018 r.

27.08.2018

Ustawa zmienia m. in ustawy:

• z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

• z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

• z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

• z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 23 listopada 2018 r.

27.08.2018

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 7). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2018 r.

27.08.2018

Ustawa zmienia ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810). Ustawa zmienia także ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10