eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

16.04.2018

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650).

Ustawa wchodzi w życie, z pewnym wyjątkiem, z dniem 25 kwietnia 2018 r.

16.04.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 146 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Wraz z wejściem w życie rozporządzenia, traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. poz. 1546 i 1631). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 kwietnia 2018 r.

16.04.2018

Ustawa zmienia m.in. ustawy:

• z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

• z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

• z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

• z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

• z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

• z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,

• z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

• z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

• z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,

• z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,

• z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

• z dnia 1 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

• z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

• z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,

• z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym,

• z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,

• z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Ustawa wchodzi w życie, z pewnymi wyjątkami, z dniem 30 kwietnia 2018 r.

22.03.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

12.03.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 27d ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 marca 2018 r.

09.03.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2018 r.

05.03.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23 ust.1 i art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180). W związku z opublikowaniem rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1701).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2018 r.

02.02.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

25.01.2018

Komunikat wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.

25.01.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 57 ust.8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 oraz z 2017 r. poz. 2422). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2018 r.

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10