eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

10.09.2019

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz w ustawach:

• w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.);

• w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

31.07.2019

Ustawa wprowadza zmiany w:

· ustawie o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 z późn. zm.);

· ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.);

· ustawie – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396);

· ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2018 poz. 1932);

· ustawie o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2019 poz. 521);

· ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2019 poz. 542);

· ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2018 poz. 1466 z późn. zm.)

· ustawie o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2422 z pózn. zm.);

· ustawie o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 60 z późn. zm).

31.07.2019

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243).

26.07.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 10 ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954 i 1616).

01.07.2019

Ustawa wprowadza zmiany w:

• ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);

• ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.).

01.07.2019

Ustawa wprowadza zmiany w:

• ustawie z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2538 z późn. zm.);

• ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2019 r. poz. 545 z późn. zm.);

• ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2019 r. poz. 1155)

06.06.2019

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.).

06.06.2019

Ustawa wprowadza zmiany w:

• ustawie z dnia 14 września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. 2016 poz. 1790);

• ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545);

• ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1930 z późn. zm);

• ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.).

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973), które utraciło moc zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. poz. 2186), które utraciło moc zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10