eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1973), które utraciło moc zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. poz. 2186), które utraciło moc zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 64b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521)

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach (Dz. U. poz. 1529), które utraciło moc zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 59b ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521).

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych (Dz. U. poz. 1329), które utraciło moc zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521)

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. poz. 878), które utraciło moc zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521)

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 45), które

utraciło moc zgodnie z art. 228 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

15.05.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.)

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru za¬świadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. poz. 2213), które utraciło moc zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

15.05.2019

: Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.).

15.05.2019

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.).

25.03.2019

: Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.).

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10