eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

16.07.2018

Ustawa zmienia ustawę dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1344) oraz:

• ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

• ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

• ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

• ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,

• ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

• ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

• ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz

• ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2018 r. Przepisy zmieniające ustawę Prawo ochrony środowiska wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

02.07.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

29.06.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

29.06.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

29.06.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650). W związku z opublikowaniem rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu (Dz. U. poz. 2230). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 r.

15.06.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).

11.06.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799). W związku z opublikowaniem rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. poz. 1034). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2018 r.

11.06.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1032). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2018 r.

07.06.2018

Ustawa zmienia ustawę z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138 i 1000) oraz

• ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

• ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

• ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

• ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

• ustawę z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne,

• ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym,

• ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

• ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz

• ustawę z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa, z pewnymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2018 r.

06.06.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 24d ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180 oraz z 2018 r. poz. 650).

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10