eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

31.01.2020

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

31.01.2020

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) oraz zmienia ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach oraz ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

30.01.2020

Rozporządzenie zostało wysłane na podstawie art. 304 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

30.01.2020

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. poz. 1366)

29.01.2020

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

15.01.2020

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

31.12.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431), które traci moc z dniem 01.01.2020 r.

24.12.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 z późn. zm.). Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów (Dz. U. poz. 1968), traci moc z dniem 01.01.2020 r.

23.12.2019

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 maja 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1022).

20.12.2019

Rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. poz. 2502).

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10