eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

19.02.2019

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. poz. 1663)

12.02.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 48a ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

11.02.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 166 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

07.02.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 390 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

14.01.2019

stawa zmienia ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017 poz. 1464 z późn. zm.) oraz wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.), ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2018 poz. 2389 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018 poz. 2221 z późn. zm.)

14.01.2019

Ustawa zmienia ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2018 poz. 966) oraz wprowadza zmiany w:

- w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),

- w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150 z późn. zm.),

- w ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016 poz. 831 z późn. zm.)

04.01.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2332).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. 2018 poz. 1839).

03.01.2019

Ustawa zmienia ustawę z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) oraz wprowadza zmiany:

• w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1571);

• w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271 z późn. zm.);

• w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201).

02.01.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.).

 

Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458).

02.01.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 286 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. poz. 274 z późn. zm.), które utraciło moc z upływem dnia 31 grudnia 2018 r.

strony:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10