eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

25.03.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 114 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 z późn. zm.).

 

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 681), które traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

25.03.2019

: Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 z późn. zm.).

11.03.2019

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

11.03.2019

Ustawa zmienia:

• ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 2538);

• ustawę – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 r. poz. 799 z późn. zm.);

• ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. 2018 r. poz. 1271 z późn. zm.);

• ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. poz. 1356 z późn. zm.);

• ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 r. poz. 42)

26.02.2019

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690).

19.02.2019

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. poz. 1663)

12.02.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 48a ust. 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)

11.02.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 166 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

07.02.2019

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 390 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)

14.01.2019

stawa zmienia ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2017 poz. 1464 z późn. zm.) oraz wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.), ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2018 poz. 2389 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2018 poz. 2221 z późn. zm.)

strony:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11