eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Nowe przepisy

24.10.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 398 ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)

10.10.2018

Obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1523).

03.10.2018

Jest to obwieszczenie wydane na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2017 poz. 1523).

01.10.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 z późn. zm.).

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1487), które traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

28.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7b ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 z późn. zm.).

Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów (Dz. U. poz. 1460), które traci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia.

25.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23 ust. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150 z późn. zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

25.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2018 r.

21.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 poz. 150 z późn. zm.).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

21.09.2018

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 października 2018 r.

07.09.2018

Ustawa wprowadza m.in. zmiany:

• w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

• w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

• w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 20 września 2018 r.

strony:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11