eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Ochrona środowiska dla MŚP

W tym dziale znajdą Państwo materiały uzupełniające treść Poradnika ochrony środowiska dla małych i średnich przedsiębiorstw wydanego w ramach Biblioteki Ocen Środowiskowych. Poradnik opisuje szerokie spektrum zagadnień związanych z obowiązkami przedsiębiorców związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska a także przygotowaniem i realizacją inwestycji. Informuje o takich obowiązkach przedsiębiorców jak uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń, prowadzenie pomiarów, sprawozdawczość, naliczanie i wnoszenie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wiele innych.

Materiały umieszczone w tym dziale zawierają informacje, które ze względu na objętość nie zmieściły się w książce (m.in. formularze i treść związanych wymagań prawnych). Informacje te będą na bieżąco uzupełniane a także aktualizowane wraz ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Artykuły

04.04.2016

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące sposobu oznakowania opakowań substancji i mieszanin niebezpiecznych.

04.04.2016

W artykule przedstawiono obowiązki przedsiębiorców prowadzających opakowania.

25.03.2016

W artykule omówiono zasady klasyfikowania odpadów zgodnie z katalogiem odpadów.

25.03.2016

W artykule przedstawiono rodzaje odpadów, których transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

18.03.2016

W artykule przedstawiono warunki wprowadzania ścieków przemysłowych do wód i do ziemi oraz najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.

18.03.2016

W artykule przedstawiono podmioty zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów.

18.03.2016

W artykule przedstawiono przypadki, w których organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu oraz wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności od rodzaju terenu, obiektu i działalności będącej źródłem hałasu oraz okresu do którego odnoszą się poziomy hałasu.

18.03.2016

W artykule omówiono obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na rynek określone produkty. Przedstawiono również rodzaje produktów, które podlegają tym obowiązkom oraz zasady dotyczące prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości.

18.03.2016

W artykule przedstawiono grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które należy eliminować lub ograniczać oraz najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń.

18.03.2016

W artykule przedstawiono zasady naliczania kar za usunięcie drzew i krzewów oraz wysokość kar.

strony:
1 2 3 4