eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Zarządzanie środowiskowe

20.06.2011

Utrzymanie zgodności z wymaganiami prawnymi jest jednym z podstawowych wymagań normy ISO 14001 i Rozporządzenia EMAS. Wynika to nie tylko z zapisów zawartych w tych dokumentach, ale przede wszystkim ...

13.03.2011

Dyskusja nad wprowadzeniem zachęt do wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w naszym kraju trwa bezskutecznie od kilku lat. Nic nie wskazuje na to, żeby udało się w przewidywalnej przyszłości ...

12.04.2010

Rejestracja organizacji we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) jest dostępna dla organizacji działających w naszym kraju od 1 maja 2004 r. tj. od dnia akcesji Polski do Unii Europejs...

20.03.2010

W końcu ubiegłego roku opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i...

02.03.2010

Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej rejestracja we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) stała się realną alternatywą dla certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001. Wdrażaj...

15.01.2010

Przeminął już bezkrytyczny entuzjazm związany z pojawieniem się ISO 14001 i EMAS w naszej rzeczywistości. Obiektywna ocena funkcjonujących systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) prowadzi do proste...

09.05.2008

Gmina Trzebinia jest pierwszą w Polsce jednostką samorządu terytorialnego, która wdrożyła System Ekozarządzania i Audytu EMAS oraz została zarejestrowana w prowadzonym przez Ministra Środowiska krajowym rejestrze organizacji zarejestrowanych w EMAS. System EMAS został wdrożony w jednym z wydziałów Urzędu - Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, którego działania mają największy wpływ na środowisko naturalne. W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wdrażania systemu EMAS, założone cele oraz osiągnięcia.

17.05.2007

Monitorowanie kluczowych charakterystyk operacji, które mogą mieć wpływ na środowisko jest jednym z elementów systemu zarządzania środowiskowego, który przysparza organizacjom problemów. Skuteczne monitorowanie wymaga nie tylko ustalenia metod i warunków pomiaru ale również dostępu do informacji i komunikowania się na poszczególnych szczeblach organizacji. W artykule omówione zostały najczęstsze błędy popełniane przez organizację w obszarze monitorowania oraz jego powiązania z innymi elementami systemu zarządzania środowiskowego.

22.01.2007

Sterowanie operacyjne to najtrudniejszy element systemu zarządzania środowiskowego. W odróżnieniu od wielu innych elementów SZŚ, w których liczy się sprawność administracyjna i umiejętność tworzenia dobrze prezentujących się dokumentów, sterowanie operacyjne oznacza realne działania i konieczność utrzymywania realnych parametrów oddziaływania na środowisko. Trzeba jednak pamiętać, że sterowanie operacyjne jest na tyle ściśle powiązane z innymi elementami SZŚ, że trudno jednoznacznie wskazać czy dany problem dotyczy sterowania a jaki ma swoje źródło gdzie indziej. W artykule przedstawiono najczęściej pojawiające się błędy oraz sposoby ich uniknięcia.

01.12.2006

W lipcu 2003 r. Komisja Europejska opublikowała w Official Journal of the European Union (L 184/19 z 23/07/2003) zalecenia dotyczące wykorzystania w systemach zarządzania środowiskowego wskaźników efektywności działań środowiskowych. Zalecenia są w dużym stopniu zgodne z zapisami normy EN ISO 14031:1999 (polskie wydanie PN EN ISO 14031 z 2002 r.), ale opatrzono je przykładami i poszerzono o wskaźniki specyficzne dla systemów zarządzania spełniających wymagania Rozporządzenia EMAS. Stosowanie wskaźników nie jest obowiązkowe dla organizacji, które poddały swój system zarządzania certyfikacji na zgodność z wymaganiami ISO 14001 lub weryfikacji na zgodność z EMAS. Praktyka wskazuje jednak, że stosowanie wskaźników efektywności działań środowiskowych zwiększa skuteczność systemów zarządzania środowiskowego.

strony:
1 2 3 4