eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

O nas

eko-net.pl funkcjonuje w obecnej formie prawnej od października 2004 r. Oferujemy doradztwo i szkolenia w szerokim spektrum zagadnień dotyczących ochrony środowiska i  bezpieczeństwa pracy, m.in.:

  • wnioski o wydanie pozwoleń/zezwoleń środowiskowych,
  • raporty oddziaływania na środowisko i karty informacyjne przedsięwzięć
  • obsługa sprawozdawczości  środowiskowej,
  • wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa pracy,
  • identyfikacja wymagań i oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,
  • różnego typu audyty,
  • analizy prawne.

Firma powstała na bazie Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej, które od początku lat 90. ub. w. było pionierem w zakresie opracowania praktycznych i teoretycznych podstaw wdrażania systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) w Polsce. Doskonalenie systemów zarządzania środowiskowego jest jednym z najistotniejszych obszarów naszej działalności. Dzięki osobistemu zaangażowaniu w tworzenie nowej normy ISO 14001:2015 jesteśmy w stanie zaoferować Klientom najwyższy poziom usług doradczych w tym zakresie. Byliśmy również zaangażowani w tworzenie systemu ekozarządzania i auditu (EMAS) w Polsce i wciąż pozostajemy aktywni w tym obszarze. W ostatnich latach ważnym obszarem naszej działalności jest doradztwo w zakresie identyfikacji wymagań prawnych oraz oceny zgodności z prawem .  Na bazie praktycznych doświadczeń stworzyliśmy regulis.pl - platformę internetową służącą generowaniu indywidualnych rejestrów wymagań prawnych dotyczących środowiska i bhp. Z tej nowoczesnej usługi korzysta wiele organizacji certyfikowanych na zgodność z normami ISO 14001 i OHSAS  18001.

Świadectwem wysokiej oceny naszych kompetencji jest współpraca z międzynarodowymi firmami doradczymi. W różnego rodzaju projektach współpracowaliśmy m.in. z ujemy z Royal Haskoning, Niras A/S,  COWI A/S, ARCADIS Geraghty & Miller, Waterman Environmental Services, Golder Associates,  Antaris ). Współpraca dotyczyła m.in. przeglądów zgodności z przepisami ochrony środowiska i bhp w polskich oddziałach międzynarodowych koncernów.

Współpracujemy również z administracja centralną. Przygotowaliśmy szereg opracowań dla Ministerstwa Środowiska, m.in. 3 poradniki „Wspólnotowy System Wspólnotowy System Wspólnotowy System Wspólnotowy System Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)” (2005) oraz "Wytyczne do opracowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego" (2008 oraz 2014). Prowadziliśmy także szereg szkoleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania pozwoleń związanych z korzystaniem ze środowiska  – ostatnio realizowaliśmy na terenie całego kraju cykl szkoleń dla pracowników starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

Uczestniczyliśmy w pracach Komisji Egzaminacyjnej dla weryfikatorów środowiskowych powołanej przez Ministerstwo Środowiska i Polskie Centrum Akredytacji. Prowadzimy szkolenia dla auditorów SZŚ pracujących dla jednostek certyfikujących akredytowanych w Polsce.

W latach 2015-2017 pracowaliśmy dla Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji Turcji w ramach Pomocy Technicznej UE.

Doświadczenie zespołu nabyte od początku działania firmy oraz wcześniej predestynuje nas do podjęcia się różnorakich zadań – typowych i wykraczających poza standardowy zakres.

Zapraszamy do współpracy!

Referencje