eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

Seminarium "Wyzwania stojace przed organizacjami w świetle wymagań normy ISO 14001:2015" część II

16.01.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium Klubu Pełnomocnika SZŚ "Wyzwania stojące przed organizacjami w świetle wymagań normy ISO 14001:2015" - część II, które odbędzie się w Pszczynie, w dniach 28 II - 2 III br.

Klub Pełnomocnika SZŚ zaplanowano, biorąc pod uwagę, że termin wdrożenia wymagań nowej normy ISO 14001:2015 upływa 15 września 2018 r.

Program seminarium uwzględnia następujące dokumenty:

 • PN-EN ISO 14001:2015-09,
 • załącznik 2 do Dyrektywy ISO/IEC, część 2,
 • norma PN-EN ISO 14004:2016.

Celem seminarium jest umożliwienie organizacjom posiadającym wdrożony system zarządzania środowiskowego zapoznanie się z rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w ramach dostosowania SZŚ do wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015-09.

Ważne, jeśli masz system zintegrowany: zwracamy również uwagę na wspólne wymagania z normą ISO 9001 i podpowiadamy, co warto zintegrować!

Podczas seminarium będą stosowane następujące formy zajęć:

 • prezentacja wymagań nowej normy ISO 14001 (druga część - punkty 7.1 do 10 normy ISO 14001:2015) wraz z ich praktyczną interpretacją i zaleceniami dla poszczególnych wymagań wynikającymi z ISO 14004:2016,
 • porównywanie do wymagań poprzedniej normy PN-EN ISO 14001 dla łatwiejszego uchwycenia różnic,
 • przedstawienie dostępnych przykładów i propozycji rozwiązań dla poszczególnych elementów systemu zarządzania środowiskowego,
 • dyskusja nad poszczególnymi wymaganiami i propozycjami rozwiązań,
 • ćwiczenia w zakresie tworzenia udokumentowanych informacji związanych z poszczególnymi elementami SZŚ.

Wykłady i ćwiczenia prowadzić będą m.in. eksperci przygotowujący polskie wydania norm ISO 14001 i 14004.

Program seminarium

Karta zgłoszeniowa


Szkolenie nt. monitorowania i weryfikacji CO2 z transportu morskiego

12.01.2018

Od 1 stycznia 2018 r. podlegają obowiązkowi monitorowania emisje CO2 pochodzące ze statków o pojemności brutto powyżej 5000 GT wykonujących rejsy z lub do portu zawinięcia podlegającego jurysdykcji państwa członkowskiego UE.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia raporty roczne dotyczące emisji CO2 z transportu morskiego podlegają procesowi weryfikacji przez niezależnego i bezstronnego, akredytowanego weryfikatora.

W związku z powyższym, odpowiadając na potrzeby członków wspierających, Polskie Forum ISO 14000 organizuje szkolenie nt. zasad związanych z monitorowaniem i weryfikacją emisji CO2 z transportu morskiego.

Ramowy zakres szkolenia: 

1. Podstawy prawne i wymagania dotyczące zasad monitorowania i weryfikacji emisji (rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2071, 2016/2072, 2016/1927, 2016/1928, 2015/757, 601/2012, normy ISO 14065, ISO 14064, inne)
2. Przeprowadzanie weryfikacji i sprawdzanie emisji - wymagania i zadania akredytowanego weryfikatora (norma ISO 14065, ISO 14064, DAVG-01, inne)
3. Obowiązki związane z monitorowaniem i raportowaniem emisji przez podmioty zobowiązane (w tym plan monitorowania wielkości emisji CO2, raport roczny, itd.).

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 r. w Gdańsku w godzinach 9.00-17.00.

Karta zgłoszeniowa

Serdecznie zapraszamy do udziału!


Szkolenie dla weryfikatorów EMAS wg DAVE-01

11.01.2018

Stowarzyszenie PF ISO 14000 serdecznie zaprasza wszystkich weryfikatorów EMAS na szkolenie wg DAVE-01, które odbędzie się w dniach 22-24 stycznia 2018 w Gdyni.

Szkolenie zawiera moduł EMAS, zgodny z programem zatwierdzonym przez Ministra Środowiska oraz moduł prawny, omawiający zmiany w prawie ochrony środowiska.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1170 zł (netto) dla członków stowarzyszenia lub 1950 zł dla niezrzeszonych.

Jeszcze jest możliwość przesyłania zgłoszeń, które przyjmujemy drogą mailową - nasz adres sekretariat(at)pfiso14000.org.pl

Zapraszamy do udziału!

Program szkolenia


Spotkanie przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS

11.12.2017

W dniu 17.11.2017 r. Stowarzyszenie PF ISO 14000 zorganizowało kolejne spotkanie przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS. Spotkanie było poświęcone zmianom, jakie w systemie ekozarządzania i audytu EMAS przyniosło wydanie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/1505 z 28 sierpnia 2017 r., zmieniającego Załączniki I, II i III Rozporządzenia 1221/2009.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci prawie wszystkich (oprócz jednego) polskich akredytowanych weryfikatorów EMAS, a także przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji. Warto zaznaczyć, że wszyscy akredytowani weryfikatorzy EMAS są członkami naszego stowarzyszenia.

Podczas spotkania przedyskutowano dobre praktyki w zakresie dostosowywania systemów zarządzania środowiskowego do nowych wymagań, a także prowadzenia weryfikacji EMAS przez akredytowane jednostki i ich auditorów. W najbliższych dniach zarząd Forum prześle do uczestników spotkania wnioski z dyskusji. Uczestnicy wyrazili zamiar częstszego spotykania się w takim gronie, możliwe, że gospodarzami następnych spotkań będą kolejno akredytowane jednostki weryfikujące wymagania EMAS.


Warsztaty nt. przetwarzania sprzętu

05.12.2017

W dniu 16 listopada br. w sympatycznej scenerii miasta Chrzanowa odbyły się zorganizowane przez Polskie Forum ISO 14000 warsztaty poświęcone przygotowaniom do audytowania zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W spotkaniu uczestniczyli audytorzy oraz przedstawiciele akredytowanych weryfikatorów EMAS, którzy będą przeprowadzali audyty.

Była teoria w wykonaniu eksperta, prezesa zarządu Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań "Elektro-Odzysk" p. Mirosława Baściuka i dyrektora zakładu przetwarzania w Bolęcinie p. Michała Buczaka, była część praktyczna w postaci wizytacji w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu Biosystem S.A. w Bolęcinie (właśnie koło Chrzanowa). Uczestniczący w spotkaniu audytorzy i przedstawiciele akredytowanych weryfikatorów EMAS, uznali spotkanie za zdecydowanie pożyteczne w kontekście wchodzącego w życie 1 stycznia 2018 r. obowiązku poddania się audytowi prowadzonemu przez weryfikatora EMAS.


Kolejna edycja seminarium "Wyzwania stojące przed organizacjami w świetle wymagań nowej normy ISO 14001:2015" część I

2.11.2017

Stowarzyszenie PF ISO 14000 serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej edycji seminarium Klubu Pełnomocnika SZŚ pt. "Wyzwania stojące przed organizacjami w świetle wymagań nowej normy ISO 14001:2015" część I, które odbędzie się w dniach 6 - 8 grudnia br. w CKR GEOVITA w Zakopanem (http://geovita.pl/zakopane/)

Celem seminarium jest umożliwienie organizacjom posiadającym wdrożony system zarządzania środowiskowego zapoznanie się z rozwiązaniami możliwymi do zastosowania w ramach dostosowania SZŚ do wymagań normy PN‑EN ISO 14001:2015-09.

Podczas seminarium będą stosowane następujące formy zajęć:

 • prezentacja wymagań nowej normy ISO 14001 (pierwsza część - punkty 4.1 do 6.2 normy ISO 14001:2015) wraz z ich praktyczną interpretacją i zaleceniami dla poszczególnych wymagań wynikającymi z ISO 14004:2016,
 • porównywanie do wymagań poprzedniej normy PN-EN ISO 14001 dla łatwiejszego uchwycenia różnic,
 • przedstawienie dostępnych przykładów i propozycji rozwiązań dla poszczególnych elementów systemu zarządzania środowiskowego,
 • dyskusja nad poszczególnymi wymaganiami i propozycjami rozwiązań,
 • ćwiczenia w zakresie tworzenia udokumentowanych informacji związanych z poszczególnymi elementami SZŚ.

Wykłady prowadzić będą m.in. eksperci przygotowujący polskie wydania norm ISO 14001 i 14004.

Szczegóły seminarium:

karta zgłoszeniowa

zaproszenie i program seminarium

Serdecznie zapraszamy!


Audyty recyklerów

06.10.2017

W dniu 28 września Senat przyjął (niewielkie) poprawki do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Poprawki nie dotyczą wymagań w zakresie dodatkowej akredytacji weryfikatorów (w tym braku okresów przejściowych), co oznacza, że wymóg prowadzenia od 2018 r. audytów pod akredytacją należy przyjąć za pewny. Wyniki ankiety, którą Forum przeprowadziło w ostatnim tygodniu września pozwalają oceniać ilość przeprowadzonych w bieżącym roku audytów recyklerów na ok. 240 (nie dostaliśmy informacji od wszystkich weryfikatorów), co oznaczałoby objęcie audytami około połowy zobowiązanych (wg szacunków Rekopol-u za 2015 r.). W przyszłym roku dojdą jeszcze audyty z obszaru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (159 zakładów przetwarzania i 8 organizacji odzysku).


Wymóg akredytacji weryfikatorów EMAS w zakresie gospodarki odpadami

21.09.2017

15 września 2017 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzając m.in. wymóg akredytacji dla weryfikatorów EMAS prowadzących audyty recyklerów opakowań (co było przygotowywane), ale również - audyty zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (co pojawiło się dopiero na etapie prac sejmowych).

Zmiana, zbieżna z oczekiwaniami i staraniami Forum, jest niezbyt fortunnie skonstruowana, ponieważ równocześnie wycofano się z okresu przejściowego planowanego pierwotnie w przypadku już rozpoczętych audytów "opakowaniowych" (art. 10 ustawy w wersji skierowanej do Sejmu, a obecnie art. 13 ustawy zmieniającej w wersji przyjętej przez Sejm). W tej sytuacji wymóg akredytacji ma dotyczyć wszystkich audytów w zakresie gospodarki odpadami za 2017 r.
Jeszcze jest szansa na poprawki na Komisji Senackiej 21 września.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Zmiany rozporządzenia EMAS

08.09.2017

W dniu 29 sierpnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) wprowadzające zmiany wymagań dotyczących przeglądu środowiskowego, systemu zarządzania środowiskowego oraz wewnętrznych audytów środowiskowych.

Wprowadzenie zmian jest związane z opublikowaniem w ubiegłym roku nowej wersji międzynarodowej normy ISO 14001, która stanowi podstawę dla wymogów systemu zarządzania środowiskowego określonych w rozporządzeniu EMAS. Konieczna więc stała się zmiana części A załącznika II do rozporządzenia EMAS, poprzez wskazanie, że wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w ramach EMAS są określone w sekcjach 4-10 normy EN-ISO 14001:2015. W części B załącznika II do rozporządzenia EMAS, wymieniono kilka dodatkowych kwestii, które organizacje zarejestrowane w EMAS mają uwzględniać, a które są bezpośrednio powiązane z elementami normy ISO 14001. W związku ze zmianą wymagań normy ISO 14001, nowymi dodatkowymi zagadnieniami, które organizacje zarejestrowane w EMAS mają uwzględniać są przedstawiciel kierownictwa oraz cele środowiskowe.

W celu zapewnienia spójnego podejścia w różnych załącznikach stosowne nowe wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2015 zostały również uwzględnione w załączniku I do rozporządzenia EMAS, w którym określono wymogi dotyczące przeglądu środowiskowego, i w załączniku III, w którym określono wymagania dotyczące wewnętrznego audytu środowiskowego.

Zakres przeglądu środowiskowego został poszerzony o następujące obszary:

 • określenie kontekstu organizacji,
 • określenie zainteresowanych stron oraz ich potrzeb i oczekiwań,
 • określenie i udokumentowanie ryzyka i szans.

Wymagania dotyczące wewnętrznego audytu środowiskowego nie zmieniły się w sposób znaczący. Zakres informacji zawartych w raporcie z audytu został poszerzony o informacje dotyczące stanu zgodności z wymaganiami prawnymi oraz środków podjętych w celu zapewnienia, aby tę zgodność można było wykazać.

Nowe wymagania wejdą w życie 18 września. Jeżeli termin odnowienia rejestracji w EMAS przypada wcześniej niż przed 14 marca 2018 r., to Artykuł 2 rozporządzenia stanowi: "Zgodność z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem zostaje sprawdzona podczas weryfikacji organizacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009. W przypadku odnowienia rejestracji EMAS, jeżeli termin następnej weryfikacji przypada wcześniej niż przed dniem 14 marca 2018 r., może on zostać przedłużony o sześć miesięcy w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym i właściwymi organami.
Jednakże przed dniem 14 września 2018 r. następna weryfikacja może, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym, odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 517/2013 (1). Jeżeli taka weryfikacja miała miejsce, oświadczenie weryfikatora środowiskowego, a także świadectwo rejestracji są ważne tylko do dnia 14 września 2018 r."

Rozporządzenie EMAS 2017-1515

EMAS_revised_annexes


Spotkanie w Ministerstwie Środowiska ws. audytów gospodarki odpadami

06.09.2017

W dniu 29 sierpnia br. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia PF ISO 14000 z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w sprawie audytów gospodarki odpadami.

Jednym z głównych poruszanych tematów była akredytacja weryfikatorów EMAS prowadzących audyty gospodarki odpadami. Ponadto omówiono kwestie związane ze zmianami rozporządzeń w sprawie audytów gospodarki odpadami.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia PF ISO 14000.


Stowarzyszenie członkiem grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

28.07.2017

Stowarzyszenie PF ISO 14000 aktywnie uczestniczyło w pracach grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju.

Celem dotychczasowych prac zespołu było:

 • określenie szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron w kontekście transformacji gospodarki w kierunku GOZ,
 • wypracowanie stanowiska do inicjatywy UE dotyczących transformacji w kierunku GOZ,
 • opracowanie Mapy drogowej w zakresie wdrożenia GOZ w Polsce, w tym cele, priorytety, horyzont czasowy oraz podmioty odpowiedzialne.

Oprócz grupy ds. odpadów funkcjonują jeszcze trzy grupy: ds. edukacji, ds. biogospodarki oraz ds. modeli biznesowych.

Odbyły się trzy spotkania grupy w terminach: 19.04, 24.05 oraz 19.06. W grupach uczestniczyli przedstawiciele administracji, NGO, biznesu, różnych instytucji i porozumień. Podstawą dyskusji na spotkaniach był projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (MD GOZ). Projekt jest zamieszczony na stronach Ministerstwa Rozwoju

Pierwsze spotkanie poświęcono zagadnieniu odpadów z działalności gospodarczej, w tym w szczególności odpadom przemysłowym. MR przedstawiło założenia pracy grup roboczych (opracowanie Mapy drogowej dla Polski do gospodarki o obiegu zamkniętym) odbyła się ogólna dyskusja o problemach dot. odpadów przemysłowych w Polsce (m.in. problemy formalne w zastosowaniu odpadów przemysłowych jako produktów). Przedstawiciele ministerstwa zaapelowali o zgłaszanie w trybie ciągłym propozycji zmian prawnych oraz istniejących dziś barier we wdrażaniu w firmach rozwiązań pozwalających firmom na zamykanie obiegów (wdrażanie GOZ).

Drugie spotkanie poświęcone było zagadnieniu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Odbyła się prezentacja projektu Mapy drogowej w kontekście odpadów komunalnych (Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. GOZ, Ministerstwo Rozwoju) oraz prezentacja wprowadzająca w kontekście zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Wojciech Konecki, CECED Polska). Odbyła się też praca warsztatowa w grupach polegająca na analizie poszczególnych propozycji zawartych w Projekcie MD GOZ - z punktu widzenia ich zasadności, dokonanie modyfikacji oraz propozycje dodatkowych lub alternatywnych działań. Na końcu odbyła dyskusja nad priorytetyzacją działań oraz wnioski mające na celu zmiany w projekcie Mapy drogowej GOZ. Propozycje zgłaszane przez grupy:

 • analiza rozwiązań legislacyjnych pod kątem wzajemnych konfliktów poszczególnych rozwiązań, definicji
 • mechanizmy zachęcające do wykorzystywania surowców z recyklingu w procesie produkcji
 • zielone zamówienia publiczne (dodatkowe punkty za GOZ)
 • ekoprojektowanie: realny wpływ na późniejsze zagospodarowanie odpadów (np. modułowość, recyklowalność, żywotność, naprawialność), wybór najlepszych z punktu widzenia późniejszego zagospodarowania produktów, w tym opakowań, oznakowanie opakowań
 • rozszerzona odpowiedzialność producenta, transparentność systemu, sprawozdawczość, opakowania - wprowadzić podobne rozwiązania jak w ZSEE i bateriach, wprowadzić działania dot. zapobiegania powstawaniu odpadów
 • zdefiniowanie ról poszczególnych podmiotów w GOZ, określenie barier poszczególnych podmiotów, np. w gminach
 • nowe, zielone miejsca pracy
 • ślad środowiskowy
 • konsumenci: większa kontrola i dokumentowanie odbioru odpadów, ujednolicenie systemów zbiórki
 • przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności (banki żywności, działania dot. żywności na wynos)
 • większy monitoring i kontrola gospodarki odpadami, audyty zewnętrzne, również dla wprowadzających produkty na rynek, bazy danych (BDO)
 • włączenie innych przedsiębiorców w gospodarkę odpadami komunalnymi, np. cementownie, biogazownie
 • finansowanie: ustawowe ustalenie kosztów odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, wzrost opłaty produktowej, mechanizm kaucyjny na odpady komunalne, minimalne stawki dla zakładów przetwarzania i recyklerów
 • standardy przetwarzania odpadów komunalnych
 • stworzenie mechanizmów zwiększających zapotrzebowanie na surowce wtórne i na produkty z recyklingu.

Na trzecim spotkaniu odbyła się kolejna prezentacja projektu Mapy drogowej w kontekście roli przedsiębiorców w gospodarowaniu odpadami (Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. GOZ, Ministerstwo Rozwoju). Kolejnym punktem spotkania była prezentacja zmian w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL) oraz dyskusja nad tym zagadnieniem. Spotkanie zamykała dyskusja nad konkretnymi zapisami z Mapy drogowej i priorytetyzacja działań.

Niebawem ukaże się nowa wersja Mapy drogowej, która miałaby uwzględniać wszystkie analizy i wnioski zgłaszane podczas prac grup roboczych. Podczas wakacji odbywają się konsultacje społeczne projektu. Nadal można zgłaszać propozycje do Mapy drogowej - pomysły, rozwiązania, dobre praktyki i wszelkie przykłady dotyczące GOZ w biznesie w Polsce.

Stowarzyszenie otrzymało również podziękowania od Sekretarza Zespołu ds. GOZ pana Łukasza Sosnowskiego za aktywny udział i zaangażowanie w pracach. 


Sezon „ogórkowy”

26.07.2017

Okres wakacji letnich zwyczajowo nie obfituje w wydarzenia najwyższej wagi, stąd różnego rodzaju media podają informacje o niższej wadze gatunkowej. Jednak naszym zdaniem niektóre informacje pozornie mniej istotne mogą mieć znaczenie w podejmowaniu decyzji również poza okresem wakacyjnym.
Jako że pracownicy organizacji zarejestrowanych w EMAS jak i certyfikowanych na zgodność z normą ISO 14001 wyjeżdżają w podróże służbowe i korzystają z usług hotelowych, przydatna może okazać się lista hoteli zarejestrowanych w EMAS. Proponujemy wykorzystać ją przy dokonywaniu wyboru noclegów.


EMAS Awards 2017

25.07.2017

Komisja Europejska od 2005 r. organizuje konkurs pod nazwą EMAS Awards mający na celu popularyzację EMAS oraz wyróżnienie tych organizacji, które najskuteczniej zmniejszają wpływ na środowisko w systemowy sposób. Kolejne edycje konkursu odbywają się w cyklu dwuletnim. Tegoroczna edycja odbyła się w La Valette na Malcie, a tematem przewodnim był "Wkład w przekształcanie europejskiej gospodarki w gospodarkę o obiegu zamkniętym".
Jak zwykle przyznano nagrody w trzech kategoriach:

 1. małe i średnie (w tym mikro-) prywatne organizacje;
 2. duże prywatne organizacje;
 3. organizacje publiczne.

Do tegorocznej nagrody nominowano 20 organizacji (6 w kategorii 1, 5 w kategorii 2 oraz 9 w kategorii 3). Wśród nominowanych znalazły się dwie organizacje z Polski: Cemex Polska sp. z o.o. (kat. 2) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (kat. 3). Niestety nie znalazły się one wśród trójki zwycięzców, którymi zostali:

Kat. 1 - Seacourt Ltd (Wlk. Brytania)
Kat. 2 - Martin's Hotels SA (Belgia)
Kat. 3 - Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy

Więcej o osiągnięciach nagrodzonych organizacji można przeczytać w broszurze opublikowanej na stronie Komisji Europejskiej


Norma ISO 14004:2016 normą zharmonizowaną

30.06.2017

Polskie Forum ISO 14000 uzyskało informację, że niedawno do norm uznanych przez PKN jako normy zharmonizowane (czyli norm wspierających realizację dyrektyw europejskich) została włączona norma EN ISO 14004:2016-04 "Systemy zarządzania środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące wdrażania".

Zgodnie z informacją na stronach PKN do tych norm należy także PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz niektóre inne normy serii ISO 14000.

Zachęcamy wszystkich zajmujących się systemami zarządzania środowiskowego do korzystania ze wskazówek z tej normy pomocniczej dla podwyższenia efektywności swoich SZŚ.

Norma ISO 14004:2016 zawiera bardzo przydatne do praktycznego doskonalenia SZŚ wytyczne opracowywania i wdrażania systemów oraz zasad zarządzania środowiskowego i ich koordynacji z innymi systemami zarządzania. Wytyczne są przeznaczone do stosowania jako dobrowolne narzędzie wewnętrznego zarządzania i nie są przeznaczone do stosowania jako kryteria certyfikacji SZŚ.


XXII Walne Zebranie Członków PF ISO 14000 już za nami

26.06.2017

W dniu 21 czerwca w Toruniu odbyło się XXII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia PF ISO 14000. Najważniejszym punktem obrad okazała się dyskusja wraz z przegłosowaniem projektu nowego statutu. Po ważnej, merytorycznej debacie nowy statut został przyjęty.

W kolejnym dniu, 22 czerwca, przed południem odbyło się szkolenie poświęcone zmianom wymagań prawa ochrony środowiska (materiały ze szkolenia są udostępniane przez sekretariat stowarzyszenia wszystkim członkom z uregulowanymi składkami). Po szkoleniu uczestnicy wzięli udział w zwiedzaniu toruńskiego Starego Miasta.


Ulgi regulacyjne za EMAS - badanie ankietowe

29.05.2017

Zachęcamy organizacje posiadające certyfikaty ISO 14001, a także zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) do wypełnienia anonimowych ankiet dotyczących ulg regulacyjnych.

Badania ankietowe zostały przygotowane przez Komisję Europejską w celu poprawy efektywności unijnego systemu ekozarządzania i audytu (EMAS). Dzięki temu będzie go można bardziej dostosować do potrzeb urzędów i firm prowadzących działalność gospodarczą.

Jedna z ankiet jest przeznaczona wyłącznie dla organizacji zarejestrowanych w EMAS, druga natomiast dla firm z certyfikatami ISO 14001. Pytania w nich zawarte mają za zadanie sprawdzić stopień, w jakim poszczególne organizacje korzystają z tzw. ulg regulacyjnych, czyli ułatwień czy zwolnień prawnych lub środków pomocowych asygnowanych przez władze państwowe.

Ulgi regulacyjne związane z EMAS, a także z normą ISO 14001 służą usprawnieniu i uproszczeniu obowiązków urzędowych, administracyjnych i finansowych, nałożonych na organizacje prowadzące działalność gospodarczą. Ulgi te stanowią jednocześnie formę nagrody za ponadprzeciętny, dobrowolny wkład w poprawę jakości środowiska naturalnego i legalności działalności organizacji na tle przepisów prawa o ochronie środowiska.

Ankiety są anonimowe i nie wymagają podania poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa danych.

Zebrane informacje będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczego zestawienia wyników całego badania.

Kwestionariusz dla organizacji zarejestrowanych w EMAS

Kwestionariusz dla organizacji z certyfikatami ISO 14001


XXII Walne Zebranie Członków PF ISO 14000

19.05.2017

Serdecznie zapraszamy na XXII Walne Zebranie Członków PF ISO 14000, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku w Hotelu Kopernik w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 16.
Rozpoczęcie Zebrania w I terminie o godzinie 12.30, II termin o godzinie 13.30.

Program XXII Walnego Zebrania Członków PF ISO 14000


Nowe obowiązki związane z audytem recyklerów

13.03.2017

W dwóch kolejnych latach 2016 i 2017 weszły w życie nowe obowiązki, związane z realizacją wymagań, wynikających z ustaw opisujących tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producenta:

Nowe reguły to wymóg poddania się przez:

 • przedsiębiorców wystawiających dokumenty potwierdzające odzysk/recykling,
 • organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zakłady przetwarzania zużytego sprzętu audytowi prowadzonemu przez weryfikatora EMAS.

Audyt taki więcej ma wspólnego z kontrolą, niż z systemami zarządzania środowiskowego i audytem systemu zarządzania, jednak - ze względu na wskazanie do jego wykonywania weryfikatorów EMAS - Polskie Forum ISO 14000 aktywnie włączyło się w przygotowania do realizacji nowych obowiązków. Forum zgłosiło uwagi i propozycje do projektów rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia takich audytów (pismo z dn. 5 września 2016 r.) Propozycje nasze zostały częściowo uwzględnione w ostatecznych wersjach tych aktów prawnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania).
Zwróciliśmy się też do Ministerstwa z prośbami o zinterpretowanie postanowień aktów prawnych obowiązujących w zakresie audytów (pisma z dn. 15 lipca 2016 r. i z dn. 12 września 2016 r. w sprawie audytu recyklerów opakowań oraz pismo z dn. 9 stycznia 2017 r. w sprawie audytu w zakresie zużytego sprzętu). Otrzymane odpowiedzi (pismo z dn. 19 sierpnia 2016 r. i pismo z dn. 15 lutego 2017 r.) wyjaśniają pewne istotne kwestie, w tym istotną kwestię próbkowania. Z pisma z dn. 15 lutego 2017 r. wynika, że Ministerstwo, odmiennie, niż uprzednio, dopuszcza próbkowanie przy audycie w zakresie zużytego sprzętu. Zauważyć jednak należy sformułowanie wyraźnego zastrzeżenia co do odpowiedzialności weryfikatora/audytora za dobór próbki i jej wpływ na pewność uzyskanego wyniku. Tam, gdzie proces próbkowania może mieć wpływ na wynik prowadzonych działań, nie powinien być on stosowany.

Przedstawiciele Forum wnieśli też istotny wkład w opracowanie dokumentu "Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami" (DAVE-02) opublikowanego przez Polskie Centrum Akredytacji w listopadzie 2016 r. Faktyczne wdrożenie tego dokumentu będzie mogło jednak nastąpić dopiero po uchwaleniu przez Sejm obowiązku posiadania przez weryfikatorów EMAS dodatkowej akredytacji dla prowadzenia audytu recyklerów.

W ramach przygotowań jednostek - akredytowanych weryfikatorów EMAS do procesu akredytacji zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dwa szkolenia dla auditorów EMAS wg programu określonego w dokumencie DAVE-02. Zachęcamy do dzielenia się wnioskami z prowadzonych audytów (kontroli) i sygnalizowania pojawiających się problemów. Zebrane od weryfikatorów informacje i problemy z audytów służyć będą wypracowywaniu jednolitych zasad i podejścia do audytów oraz zostaną wykorzystane przy organizacji kolejnych szkoleń i warsztatów doskonalących dla weryfikatorów.


Czy Polskie Forum ISO 14000 ma realny wpływ na jakość certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego?

10.02.2017

Odpowiedź jest dosyć złożona. Realny wpływ Stowarzyszenia PFISO 14000 na jakość certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego ma dwa wymiary: bezpośredni i pośredni.

Jeżeli chodzi o wymiar bezpośredni, to za jakość pracy poszczególnych audytorów odpowiadają akredytowane jednostki certyfikujące, a te z kolei są nadzorowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Rola stowarzyszenia w tym przypadku jest ograniczona. PFISO 14000 stara się wpływać na Polskie Centrum Akredytacji i komentować wszelkie dokumenty związane z SZŚ np. programy akredytacji. Jednak od dobrej woli PCA zależy, czy uwagi stowarzyszenia zostaną przyjęte do stosowania. Podobnie z jednostkami certyfikującymi - PFISO 14000 prowadzi szkolenia dla audytorów mające na celu właściwą interpretację wymagań norm (z pewnym skutkiem - m.in. wzrost uwagi audytorów na kwestie zgodności z prawem oraz zrozumienie koncepcji ciągłego doskonalenia i zapobiegania zanieczyszczeniom), ale nie jest to oczywiście wpływ bezpośredni.

Jeżeli chodzi o wpływ pośredni, to jest on znacznie większy. Członkami Forum są najważniejsze akredytowane jednostki certyfikujące w kraju, co oznacza, że doceniają rolę stowarzyszenia. PFISO 14000 jest chyba jedyną organizacją, która umożliwia audytorom różnych (konkurujących ze sobą) jednostek certyfikujących spotkać się na wspólnym szkoleniu i wymienić poglądy. W przypadku nowej normy ISO 14001 stowarzyszenie ma dobrą podstawę do twierdzenia, że dysponuje być może najlepszą w kraju wiedzą na temat interpretacji jej wymagań, gdyż to właśnie przedstawiciel Forum ISO 14000 uczestniczył bezpośrednio w pracach nad treścią nowej normy - jako jedyny przedstawiciel Polski w Komitecie Technicznym 207 ISO. W przypadku EMAS, PFISO 14000 jako pierwsze w Polsce uzyskało od Ministerstwa Środowiska akceptację autorskiego programu szkoleniowego dla weryfikatorów środowiskowych i z pewnością przeprowadziło najwięcej takich szkoleń w kraju. Komentowanie decyzji PCA (w odniesieniu do ISO 14001 i EMAS), GDOŚ (odnośnie EMAS) oraz opiniowanie aktów prawnych związanych z ochroną środowiska zarówno na szczeblu parlamentarnym, jak i rządowym odnosi również pewien skutek.

Podsumowując, trudno skwantyfikować realny wpływ PFISO 14000 na jakość certyfikowanych systemów zarządzania środowiskowego w Polsce, ale wydaje się, że jednak taki wpływ istnieje, choć raczej pośredni niż bezpośredni.


X Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne

16.12.2016

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się X Konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.

Głównym celem wydarzenia było upowszechnienie informacji na temat środowiskowych aspektów powiązanych z tematyką zamówień publicznych, a także prezentacja konkretnych studiów przypadku (case studies).
W konferencji udział wzięło ok. 120 osób - przedstawicieli polskich organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w macierzystych jednostkach.

W konferencji wziął udział reprezentant Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Pan Andrzej Ociepa, który przedstawił uczestnikom prezentację omawiającą sposób identyfikacji aspektów środowiskowych na przykładzie normy ISO 14001:2015, do których zamawiający mogą się odnieść w ramach organizowanych postępowań przetargowych.

Więcej na temat konferencji na stronie www.uzp.gov.pl


Konkurs EMAS Awards 2017 rozpoczęty!

25.11.2016

Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję konkursu EMAS Awards. Tegorocznym tematem przewodnim jest „Wspieranie przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym”.

Kraje członkowskie wspólnie z Komisją Europejską zadecydowały, że podczas tegorocznej edycji EMAS Awards nagrodzone zostaną osiągnięcia organizacji, które podjęły istotne wysiłki i inicjatywy mające na celu przekształcenie gospodarki europejskiej w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i których osiągnięcia mogą stanowić inspirację dla innych.

Głównym celem gospodarki o obiegu zamkniętym jest zapewnienie optymalnej eksploatacji zasobów oraz zachowania kapitału naturalnego. Gospodarka o obiegu zamkniętym polega na zintegrowanym podejściu do zrównoważenia produktów i procesów mającego na celu utrzymanie wartości produktów, usług i materiałów w gospodarce możliwie jak najdłużej oraz zminimalizowanie ilości odpadów. Pionierskie organizacje z pewnością myślą już o dokonaniu w sposób zintegrowany odpowiednich zmian na etapach produkcji towaru i realizacji usługi.

Pierwszym etapem konkursu EMAS Awards jest nabór krajowy, prowadzony w Polsce przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, odpowiedzialną za system ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce.

Koordynatorem konkursu z ramienia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest Maciej Krzyczkowski. Formularze aplikacyjne organizacji zarejestrowanych w EMAS w Polsce należy przesyłać na adres e mail: maciej.krzyczkowski(at)gdos.gov.pl

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie aktywnej rejestracji w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Ceremonia wręczenia nagród EMAS Awards odbędzie się w maju 2017 r. w mieście Valletta na Malcie.

Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie EMAS Awards 2017 upływa 31 stycznia 2017 r.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe dostępne pod linkiem:
http://emas.gdos.gov.pl/konkurs-emas-awards-2017-wlasnie-wystartowal


Gospodarka cyrkulacyjna w agendzie PF ISO 14000

20.10.2016

W obszarze ochrony środowiska Unia Europejska promuje nowy termin - gospodarka cyrkulacyjna. Termin ten oznacza gospodarkę o zamkniętym obiegu zasobów. Polskie Forum ISO 14000 aktywnie włączyło się w przygotowanie zmian prawnych związanych z praktycznym wdrożeniem elementów gospodarki cyrkulacyjnej do polskiego prawa. W ostatnich miesiącach dokonaliśmy dogłębnej analizy oraz przygotowaliśmy uwagi dotyczące zmian w ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz nowego aktu wykonawczego do tej ustawy - rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR.

Podobny zakres zadań został wykonany w odniesieniu do zmian w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz nowego aktu wykonawczego do tej ustawy - rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.

W obu przypadkach przepisy wiążą systemy zarządzania środowiskowego z wymienionymi elementami gospodarki cyrkulacyjnej poprzez mechanizm audytów wewnętrznych. Polskie Forum ISO 14000 reprezentuje większość akredytowanych w Polsce weryfikatorów EMAS w Grupie Eksperckiej Polskiego Centrum Akredytacji przygotowującej program akredytacji dla audytorów prowadzących audyty zewnętrzne przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR oraz organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania.