eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

Ważna informacja!

05.02.2019

W związku z pojawiającymi się mailami, w których nieznane osoby powołują się na nasze stowarzyszenie, przypominamy, że do reprezentowania stowarzyszenia upoważnieni są jedynie członkowie Zarządu zarejestrowani w KRS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z korespondencją otrzymaną ze Stowarzyszenia PF ISO 14000, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 58 719 75 78.


Nowe dokumenty referencyjne EMAS

28.01.2019

W dniu 18 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała decyzje, wprowadzające w życie trzy nowe sektorowe dokumenty referencyjne (SRD), przyjęte 19 grudnia ub. roku:

 • dla sektora administracji publicznej,
 • dla sektora produkcji pojazdów,
 • dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Decyzje wchodzą w życie dwudziestego dnia od daty publikacji, a stosuje się je od dnia 18 maja 2019 r.

Naszym zdaniem wytyczne wynikające z dokumentów referencyjnych mogą mieć zastosowanie nie tylko dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania wg EMAS, ale mogą być również traktowane i przyjmowane jako dobre praktyki:

 • w organizacjach wdrażających/utrzymujących SZŚ oparte na ISO 14001,
 • w organizacjach zajmujących się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przetwarzanie odpadów też jest ujęte w SRD).

Deklaracja środowiskowa EMAS po nowemu

31.12.2018

Nasze informacje się sprawdzają - z datą 20 grudnia 2018 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Zmiana Załącznika IV do EMAS wejdzie w życie 9 stycznia 2019 r., co oznacza, że zatwierdzane po tej dacie deklaracje środowiskowe lub zaktualizowane deklaracje środowiskowe muszą spełniać "nowe" wymagania. Jednoznacznie sformułowany przepis przejściowy (art. 2 rozporządzenia) przewiduje wyjątek: do 9 stycznia 2020 r. można zatwierdzić dokument opracowany na podstawie "starych" zasad, ale pod warunkiem uzyskania zgody organu właściwego (czyli GDOŚ).

Brak na razie informacji o publikacji sektorowych dokumentów referencyjnych (SRD), przyjętych w tym samym dniu.


Nowości w EMAS

20.12.2018

Nasze (dobrze poinformowane) źródła w Brukseli donoszą, że Komisja zatwierdziła wczoraj (19 grudnia) zmianę Załącznika IV do Rozporządzenia EMAS oraz równocześnie trzy sektorowe dokumenty referencyjne (SRD):

 • dla sektora administracji publicznej,
 • dla sektora produkcji pojazdów,
 • dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zmiana Załącznika IV do EMAS wejdzie w życie po dwudziestu dniach od publikacji (to jeszcze chwilę). Z kolei SRD wchodzą w życie też po 20 dniach od publikacji, ale stosuje się je dopiero po 120 dniach od publikacji.


Certyfikacja ISO 14001 a ubezpieczenia

26.11.2018

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) w realizacji projektu badawczego, którego celem jest zbadanie uwzględniania certyfikacji ISO 14001 przy ustalaniu stawek za ubezpieczenia dotyczące potencjalnych szkód w środowisku.

W naszym odczuciu potencjał uzyskania korzyści dla certyfikowanych organizacji w tej kwestii jest znaczny. Badania realizowane we współpracy z renomowanym ośrodkiem akademickim pozwolą nam na podjęcie dalszych działań w tym kierunku. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie ankiety wśród organizacji posiadających certyfikat zgodności z normą ISO 14001 lub zarejestrowanych w EMAS. Respondentom gwarantujemy poufność odpowiedzi - dane przekażemy UEP w formie zagregowanej. Podanie danych kontaktowych (adres e-mail) jest dobrowolne, jednak chcielibyśmy odwdzięczyć się za pomoc w realizacji badań, do czego te dane są niezbędne.


XVI Konferencja "Systemy zarządzania w energetyce"

29.10.2018

Polskie Forum ISO 14000 serdecznie zaprasza do udziału w XVI Ogólnopolskiej Konferencji SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2018 r. we Wrocławiu.

We wrześniu 2018 roku minął termin dostosowania systemów zarządzania do nowych wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Organizacje wdrożyły te nowe wymagania i przeszły pozytywnie audyty sprawdzające; wiele z nich zrobiło to w ostatnim roku, wiele – mimo pozytywnego wyniku audytu – nie jest pewne, czy wdrożone rozwiązania są optymalne, jak się mają do innych, które podejście może być wzorcem, a które odstaje od takiego wzorca. Jest to więc dobra pora na podsumowanie wprowadzonych zmian, na pokazanie nowych rozwiązań, na ich porównanie między sobą.
W związku z tym w bieżącym roku postanowiliśmy zmienić formułę konferencji na warsztatową. Pełnomocnicy przedstawią swoje rozwiązania, sposób spełnienia nowych i zmienionych wymagań w swojej organizacji, przedyskutują to z ekspertami oraz specjalistami z innych firm, zajmującymi się systemami zarządzania i na końcu wyciągną wnioski dotyczące potrzeby doskonalenia swoich systemów.
Zapewniamy również komentarz na temat najczęściej spotykanych sposobów spełnienia nowych wymagań – ze strony ekspertów oraz audytorów jednostki certyfikacyjnej.Warsztaty i dyskusje zajmą większą część konferencji, ale to nie oznacza rezygnacji z wykładów.

W bieżącym roku było kilka ważnych zmian w normach z obszaru zarządzania, m.in. ukazała się wreszcie nowa, międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzana bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001, która ma być kompatybilna z pozostałymi normami dotyczącymi systemów zarządzania. Czym się ostatecznie będzie różnić od powszechnie stosowanej PN 18001, co wymagać będzie najwięcej pracy i co może sprawić najwięcej kłopotu – o tym opowiedzą wykładowcy, którzy zajmują się przygotowaniem polskiego wydania ISO 45001.Innym ciągle aktualnym tematem jest zarządzanie energią – tu również dopiero co ukazało się nowe wydanie normy ISO 50001. Część różnic między wersją ISO 50001:2018 a ISO 50001:2011 wynika z wprowadzenia tej samej struktury, co w innych normach, część ma związek ze specyfiką zarządzania energią. Jest to doskonałym pretekstem do pokazania nie tylko, co się zmieniło w normie, ale również pokazania doświadczeń z wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania energią.

Pamiętajmy, że minął już kolejny rok i za trzy lata duże organizacje znów będą musiały wykazać się audytem energetycznym – chyba, że będą mieć ISO 50001 lub odpowiednio przygotowany system zarządzania środowiskowego.Kolejna norma, która została zmieniona, to ważna dla wszystkich systemów ISO 19011 Wytyczne do auditowania systemów zarządzania. Pokażemy zmiany w normie, a także podyskutujemy na temat doskonalenia audytów wewnętrznych.

Będziemy chcieli poruszyć również kwestie związane z oceną dostawców – jak to można robić, jak to się powinno robić. Staje się to coraz ważniejsze, nie tylko ze względu na wymagania najpowszechniejszych systemów zarządzania: jakości, środowiskowego czy bhp, ale i coraz częściej wdrażanych systemów compliance lub wprost taka potrzeba wynika z wymagań prawa.Ważną kwestią dla pełnomocników jest sprawa wykazania przydatności systemów zarządzania – zasygnalizujemy temat ich wykorzystania, głównie SZŚ, do spełnienia oczekiwań firm ubezpieczeniowych, co ma znaczenie przy wyliczaniu składki za ubezpieczenie.

Komunikat

Program konferencji

Karta zgłoszeniowa


Konferencja EMAS w Wiedniu

1.10.2018

W dniach 25-26 września w Wiedniu odbyła się kolejna coroczna konferencja poświęcona EMAS, połączona z rozdaniem nagród EMAS Awards dla organizacji zarejestrowanych w systemie. W tym roku tematem przewodnim konferencji była przyszłość EMAS. Prezentacje dotyczyły obecnego stanu rozwoju oraz perspektyw na przyszłość. Prelegenci odnotowali fakt, że nie udało się osiągnąć celów dotyczących liczby certyfikowanych organizacji. Celine Charveriat z Institutu Europejskiej Polityki Środowiskowej podkreśliła wagę elementu konkurencji w kreowaniu zainteresowania organizacji rejestracją w EMAS. Badania prowadzone przez Instytut wskazują, że w niektórych obszarach EMAS przyczynia się do poprawy środowiskowych efektów działalności, ale nie w takim stopniu, jak tego oczekiwano. Hugo-Maria Schally reprezentujący Komisję Europejską stwierdził, że problemy EMAS są dostrzegane i bez wprowadzenia zmian w systemie za 5-6 lat może on się załamać. Podjęcie działań zmieniających system określił jako ostatnią szansę dla EMAS. Zmiany powinny zapewnić zwiększenie wartości dodanej wynikającej z wdrożenia systemu zarządzania opartego na wymaganiach EMAS. Zwrócił uwagę, że poziom aktywności Państw Członkowskich w zakresie promowania EMAS jest bardzo nierówny. Komisja Europejska przeprowadzi konsultacje z tymi Państwami Członkowskimi, w których zainteresowanie EMAS jest znacząco niższe od liderów, dotyczące tego, jaki jest powód ich niewystarczającej aktywności.

W ramach sesji dotyczącej środowiskowych efektów działalności Ioannis Antonopoulos reprezentujący Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej przedstawił stan prac nad dokumentami referencyjnymi opisującymi najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego. Proces ten zbliża się do końca, ale Centrum otrzymuje informacje, że z punktu widzenia organizacji i weryfikatorów dokumenty te są postrzegane jako zbyt trudne w zastosowaniu. Z drugiej jednak strony uczestnicy sesji podkreślali, że dokumenty te są obecnie jednym z najlepszych źródeł informacji zarówno dla organizacji utrzymujących systemy zarządzania środowiskowego, jak i dla weryfikatorów. Pozwalają na określenie obszarów, w których organizacje mogą się doskonalić.

Z perspektywy uczestnika konferencji zauważalny był swego rodzaju "kompleks ISO 14001", innymi słowy rozczarowanie faktem, że mimo iż EMAS bardziej skutecznie przyczynia się do poprawy środowiskowych efektów działalności niż ISO 14001, to jednak zainteresowanie nim wśród organizacji jest wyraźnie niższe. Dyskusja nad przyszłością EMAS koncentrowała się na tym, na ile konkurowanie z ISO 14001 jest celowe. Jednym z proponowanych rozwiązań było odejście od koncepcji instrumentu koncentrującego się na sterowaniu procesami w kierunku instrumentu nakierowanego na osiąganie określonych środowiskowych efektów działalności. Warto podkreślić, że proces zmian w tym kierunku już trwa wraz z publikacją kolejnych dokumentów referencyjnych opisujących najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego. Podczas konferencji przedstawiciel Polskiego Forum ISO 14000 przekazał deklarację możliwości współpracy z Komisją Europejską w pracach nad doskonaleniem EMAS.


Kolejna nowelizacja dokumentu DAVE-01

4.09.2018

W dniu 21 sierpnia br. Polskie Centrum Akredytacji opublikowało komunikat o wydaniu nr 3 dokumentu DAVE-01 "Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS".

Zmiany wprowadzone w dokumencie podyktowane były koniecznością uaktualnienia w zakresie wymagań kompetencyjnych dla personelu prowadzącego weryfikacje i walidację EMAS.

Polskie Forum ISO 14000, po uzyskaniu opinii swoich członków - weryfikatorów EMAS, już w lipcu br. występowało do PCA i Ministerstwa Środowiska w sprawie wprowadzenia bardziej racjonalnych zmian w zakresie wymagań kompetencyjnych zawartych w dokumencie DAVE-01 wyd. 2. Cieszymy się, że nasze wystąpienie okazało się efektywne.


Nowelizacja ustawy o odpadach

29.08.2018

5 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw), wbrew motywom, które deklarowano jako podstawa jej wprowadzenia, dotykająca praktycznie wszystkich organizacji, a na pewno tych, które wytwarzają odpady. Najistotniejszą zmiana jest bowiem skrócenie okresu magazynowania odpadów do jednego roku (dotychczas możliwe było magazynowanie odpadów przez 3 lata).
Kolejna istotna zmiana dotyczy zbierania i przetwarzania odpadów: wydane uprzednio zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zachowują ważność, ale konieczne jest złożenie wniosku o ich zmianę/dostosowanie do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.
Te nowe wymagania to:

 • ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (nie dotyczy tylko odpadów obojętnych),
 • sporządzenie operatu przeciwpożarowego,
 • zainstalowanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (w tym utrwalanie i przechowywanie obrazu).

Łącznie, co było podkreślane na etapie opiniowania projektu (również, ale nie tylko, przez Polskie Forum ISO 14000), wprowadzane reguły znacząco utrudniają, a na pewno podnoszą koszty, legalnego prowadzenia recyklingu. Czy na pewno o to chodziło?

Patrząc na to zdarzenie od strony reguł systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14000 warto zwrócić uwagę na dwie kwestie:

 • skuteczność zasad identyfikacji nowych wymagań prawnych, w szczególności ich częstotliwości; cóż bowiem jest wart system, w których nowe wymagania prawne są identyfikowane raz do roku w sytuacji, gdy (jak w tym przypadku) wytworzone w pierwszej połowie 2017 r. powinny być usunięte w następnym dniu po wejściu w życie nowelizacji ustawy o odpadach?
 • konieczność ponownego rozważenia kryteriów oceny aspektów środowiskowych, zwłaszcza w kontekście skutków finansowych związanych z magazynowaniem odpadów.

Nowe zasady akredytacji weryfikatorów EMAS

11.07.2018

22 lipca 2018 wejdzie w życie nowy Program Akredytacji Weryfikatorów Środowiskowych EMAS (DAVE-01). Zmiany wprowadzone w stosunku do obowiązującej wersji obejmują m.in. nowe wymagania kompetencyjne dla personelu weryfikatorów (pkt 3.3 DAVE-01 wyd. 2). Kilka lat temu w Polsce zrezygnowano z akredytacji osób fizycznych jako weryfikatorów. Obecnie są nimi wyłącznie podmioty dysponujące personelem o określonych kompetencjach. W wyniku tych zmian weryfikatorami środowiskowymi są obecnie wyłącznie niektóre z jednostek certyfikujących akredytowanych w zakresie certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę organizacji zarejestrowanych w EMAS (patrz: www.emas.gdos.gov.pl) obiektywnie trudnym do spełnienia wymogiem nowej wersji DAVE-01 wydaje się być obowiązek wykazania przynajmniej rocznego doświadczenia w zakresie audytowania, wdrażania lub utrzymania systemu zarządzania środowiskowego w organizacji zarejestrowanej w EMAS.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że odpowiednie doświadczenie w audytowaniu systemów zarządzania opartych na normie ISO 14001 wsparte dodatkowym szkoleniem dotyczącym różnic między ISO 14001 a EMAS byłoby bardziej racjonalnym wymaganiem. W związku z przewidywanymi perturbacjami, związanymi z koniecznością spełniania tego wymogu w praktyce zwróciliśmy się z pytaniem do zrzeszonych w Stowarzyszeniu weryfikatorów, a następnie - na podstawie uzyskanych odpowiedzi (potwierdzających nasze obawy) - skierowaliśmy wystąpienie do Polskiego Centrum Akredytacji z sygnalizacją problemu i prośbą o ponowne rozważenie wymagań określonych w DAVE-01 wyd. 2. Będziemy informować o odpowiedzi ze strony PCA.


Spotkanie weryfikujących recyklerów

11.07.2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie PF ISO 14000 zorganizowało spotkanie przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS poświęcone wymianie doświadczeń i przygotowaniu propozycji zmian, które pomogłyby w skutecznym audytowaniu w zakresie zużytych opakowań i zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego. W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Ministerstwa Środowiska.

Zebrane podczas spotkania głosy zostaną, po ich usystematyzowaniu, przekazane Ministerstwu Środowiska, Polskiemu Centrum Akredytacji i samym weryfikatorom. Niestety już wiemy, że wcześniej formułowane postulaty zmian legislacyjnych (nasze wystąpienia z dnia 13 września 2017 r. i z dnia 19 marca 2018 r.), nie będą w najbliższym czasie realizowane (pismo MŚ z dn. 24 czerwca 2018 r.), co oczywiście nie znaczy, że nie jest możliwe wdrażanie niektórych z nich jako dobrych praktyk. Stowarzyszenie podejmie kroki w celu popularyzacji tych dobrych praktyk.


Spotkanie z Radą Zarządzającą Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki

10.04.2018

Równolegle z zajmowaniem się metodami i zasadami zarządzania środowiskowego Polskie Forum ISO 14000 włącza się również w zagadnienia zarządzania energią wg norm ISO serii 50000. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, kiedy widać wyraźne powiązania tych dwóch bliskich sobie obszarów. Do takich zagadnień należy audyt energetyczny wg ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 i możliwość jego realizacji w ramach elementów systemu zarządzania środowiskowego.

W dniu 21.02 br. członkowie Zarządu Forum (G. Ścibisz i A. Ociepa) spotkali się w Warszawie z Radą Zarządzającą Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki (WEC- World Energy Council). Na spotkaniu przedstawiliśmy założenia projektu, jaki mamy zamiar przygotować, dotyczącego możliwości wykonania audytu energetycznego w ramach SZŚ wg ISO 14001/EMAS i nasze ogólne oczekiwania od Rady Zarządzającej PK WEC. Odbyła się krótka dyskusja. Uzgodniono, że prace nad projektem będą kontynuowane, PF ISO 14000 przygotuje bardziej szczegółowe założenia projektu, a Polski Komitet ŚRE podejmie decyzje odnośnie możliwych form jego wsparcia.

Członków PF ISO 14000 zainteresowanych tematyką zarządzania energią i chętnych do podejmowania działań w tym zakresie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu lub do członków Zarządu.


Podsumowanie VII Ogólnopolskiej Konferencji „Normalizacja w Szkole”

28.03.2018

Polskie Forum ISO 14000 wzięło udział w zorganizowanej 16 marca 2018 roku w Warszawie, VII Ogólnopolskiej Konferencji "Normalizacja w Szkole" pod hasłem "Normy w ochronie środowiska". Stowarzyszenie reprezentowała dr inż. Dorota Krupnik. Spotkanie to było jednocześnie okazją do promocji Polskiego Forum ISO 14000 oraz zaprezentowania jego osiągnięć i możliwości. Wystąpienie wzbudziło zainteresowanie wielu osób, czego dowodem były pytania zadawane w trakcie panelu dyskusyjnego i w kuluarach konferencji dotyczące Stowarzyszenia.

Konferencja była zorganizowana przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Środowiska. Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, uczniowie, z całej Polski, pracownicy organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny oraz osoby zainteresowane tematyką.

Celem Konferencji było między innymi:

 • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
 • ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego bezpieczeństwo produktów i systemów,
 • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
 • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Konferencja rozpoczęła się uroczystym otwarciem, którego dokonali: dr inż. Tomasz Schweitzer - Prezes PKN oraz Andrzej Daniluk - Dyrektor OEIiZK. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać ekspertów, którzy przedstawili szerokie spektrum zagadnień dotyczących ochrony środowiska w ujęciu normalizacyjnym. Referat wprowadzający pt.: "Normalizacja w ochronie środowiska" przedstawiła Jolanta Kochańska, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji.
Po niej głos zabierali kolejno:

 • Marek Waszczewski (Departament Edukacji i Komunikacji w Ministerstwie Środowiska) z prezentacją: "Działania Ministerstwa Środowiska na rzecz jakości powietrza";
 • prof. dr hab. inż. Zygfryd Witkiewicz (Przewodniczący Komitetu Technicznego PKN/KT 280) z prezentacją pt. "Działania Komitetu Technicznego ds. Jakości Powietrza w zakresie ochrony środowiska";
 • prof. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk (Zakład Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska oraz PKN/KT 122) z prezentacją pt. "Rola normalizacji w ochronie wód";
 • dr inż. Dorota Krupnik (Polskie Forum ISO 14000) z prezentacją pt.  "Normy serii ISO 14000. Systemy i narzędzia wspomagające ochronę środowiska";
 • Arkadiusz Mrówczyński (pracodawca, projektant) z prezentacją pt. "Aspekt edukacyjny normalizacji w ochronie środowiska".

Po wystąpieniach prelegenci wzięli udział w panelu dyskusyjnym prowadzonym przez Grażynę Gregorczyk z OEIiZK. Miłym akcentem było przekazanie Prezesowi PKN okolicznościowego dyplomu z życzeniami dalszych sukcesów w promowaniu wiedzy normalizacyjnej. W imieniu Dyrektora - Janusza Moosa - dyplom wręczyła Donata Andrzejczyk z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

      

W trakcie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień "Promotora Edukacji Normalizacyjnej". Konferencję zakończył quiz znajomości podstaw normalizacji. Autorzy najlepszych odpowiedzi zostali uhonorowani drobnymi upominkami ufundowanymi przez PKN i OEIiZK.


Spotkanie przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS

11.12.2017

W dniu 17.11.2017 r. Stowarzyszenie PF ISO 14000 zorganizowało kolejne spotkanie przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS. Spotkanie było poświęcone zmianom, jakie w systemie ekozarządzania i audytu EMAS przyniosło wydanie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/1505 z 28 sierpnia 2017 r., zmieniającego Załączniki I, II i III Rozporządzenia 1221/2009.

W spotkaniu wzięli udział reprezentanci prawie wszystkich (oprócz jednego) polskich akredytowanych weryfikatorów EMAS, a także przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji. Warto zaznaczyć, że wszyscy akredytowani weryfikatorzy EMAS są członkami naszego stowarzyszenia.

Podczas spotkania przedyskutowano dobre praktyki w zakresie dostosowywania systemów zarządzania środowiskowego do nowych wymagań, a także prowadzenia weryfikacji EMAS przez akredytowane jednostki i ich auditorów. W najbliższych dniach zarząd Forum prześle do uczestników spotkania wnioski z dyskusji. Uczestnicy wyrazili zamiar częstszego spotykania się w takim gronie, możliwe, że gospodarzami następnych spotkań będą kolejno akredytowane jednostki weryfikujące wymagania EMAS.


Warsztaty nt. przetwarzania sprzętu

05.12.2017

W dniu 16 listopada br. w sympatycznej scenerii miasta Chrzanowa odbyły się zorganizowane przez Polskie Forum ISO 14000 warsztaty poświęcone przygotowaniom do audytowania zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W spotkaniu uczestniczyli audytorzy oraz przedstawiciele akredytowanych weryfikatorów EMAS, którzy będą przeprowadzali audyty.

Była teoria w wykonaniu eksperta, prezesa zarządu Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów i Opakowań "Elektro-Odzysk" p. Mirosława Baściuka i dyrektora zakładu przetwarzania w Bolęcinie p. Michała Buczaka, była część praktyczna w postaci wizytacji w zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu Biosystem S.A. w Bolęcinie (właśnie koło Chrzanowa). Uczestniczący w spotkaniu audytorzy i przedstawiciele akredytowanych weryfikatorów EMAS, uznali spotkanie za zdecydowanie pożyteczne w kontekście wchodzącego w życie 1 stycznia 2018 r. obowiązku poddania się audytowi prowadzonemu przez weryfikatora EMAS.


Audyty recyklerów

06.10.2017

W dniu 28 września Senat przyjął (niewielkie) poprawki do ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Poprawki nie dotyczą wymagań w zakresie dodatkowej akredytacji weryfikatorów (w tym braku okresów przejściowych), co oznacza, że wymóg prowadzenia od 2018 r. audytów pod akredytacją należy przyjąć za pewny. Wyniki ankiety, którą Forum przeprowadziło w ostatnim tygodniu września pozwalają oceniać ilość przeprowadzonych w bieżącym roku audytów recyklerów na ok. 240 (nie dostaliśmy informacji od wszystkich weryfikatorów), co oznaczałoby objęcie audytami około połowy zobowiązanych (wg szacunków Rekopol-u za 2015 r.). W przyszłym roku dojdą jeszcze audyty z obszaru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (159 zakładów przetwarzania i 8 organizacji odzysku).


Wymóg akredytacji weryfikatorów EMAS w zakresie gospodarki odpadami

21.09.2017

15 września 2017 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzając m.in. wymóg akredytacji dla weryfikatorów EMAS prowadzących audyty recyklerów opakowań (co było przygotowywane), ale również - audyty zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (co pojawiło się dopiero na etapie prac sejmowych).

Zmiana, zbieżna z oczekiwaniami i staraniami Forum, jest niezbyt fortunnie skonstruowana, ponieważ równocześnie wycofano się z okresu przejściowego planowanego pierwotnie w przypadku już rozpoczętych audytów "opakowaniowych" (art. 10 ustawy w wersji skierowanej do Sejmu, a obecnie art. 13 ustawy zmieniającej w wersji przyjętej przez Sejm). W tej sytuacji wymóg akredytacji ma dotyczyć wszystkich audytów w zakresie gospodarki odpadami za 2017 r.
Jeszcze jest szansa na poprawki na Komisji Senackiej 21 września.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi


Zmiany rozporządzenia EMAS

08.09.2017

W dniu 29 sierpnia 2017 r. opublikowano Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1505 zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) wprowadzające zmiany wymagań dotyczących przeglądu środowiskowego, systemu zarządzania środowiskowego oraz wewnętrznych audytów środowiskowych.

Wprowadzenie zmian jest związane z opublikowaniem w ubiegłym roku nowej wersji międzynarodowej normy ISO 14001, która stanowi podstawę dla wymogów systemu zarządzania środowiskowego określonych w rozporządzeniu EMAS. Konieczna więc stała się zmiana części A załącznika II do rozporządzenia EMAS, poprzez wskazanie, że wymogi dotyczące systemu zarządzania środowiskowego w ramach EMAS są określone w sekcjach 4-10 normy EN-ISO 14001:2015. W części B załącznika II do rozporządzenia EMAS, wymieniono kilka dodatkowych kwestii, które organizacje zarejestrowane w EMAS mają uwzględniać, a które są bezpośrednio powiązane z elementami normy ISO 14001. W związku ze zmianą wymagań normy ISO 14001, nowymi dodatkowymi zagadnieniami, które organizacje zarejestrowane w EMAS mają uwzględniać są przedstawiciel kierownictwa oraz cele środowiskowe.

W celu zapewnienia spójnego podejścia w różnych załącznikach stosowne nowe wymagania międzynarodowej normy ISO 14001:2015 zostały również uwzględnione w załączniku I do rozporządzenia EMAS, w którym określono wymogi dotyczące przeglądu środowiskowego, i w załączniku III, w którym określono wymagania dotyczące wewnętrznego audytu środowiskowego.

Zakres przeglądu środowiskowego został poszerzony o następujące obszary:

 • określenie kontekstu organizacji,
 • określenie zainteresowanych stron oraz ich potrzeb i oczekiwań,
 • określenie i udokumentowanie ryzyka i szans.

Wymagania dotyczące wewnętrznego audytu środowiskowego nie zmieniły się w sposób znaczący. Zakres informacji zawartych w raporcie z audytu został poszerzony o informacje dotyczące stanu zgodności z wymaganiami prawnymi oraz środków podjętych w celu zapewnienia, aby tę zgodność można było wykazać.

Nowe wymagania wejdą w życie 18 września. Jeżeli termin odnowienia rejestracji w EMAS przypada wcześniej niż przed 14 marca 2018 r., to Artykuł 2 rozporządzenia stanowi: "Zgodność z wymaganiami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego niniejszym rozporządzeniem zostaje sprawdzona podczas weryfikacji organizacji zgodnie z art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1221/2009. W przypadku odnowienia rejestracji EMAS, jeżeli termin następnej weryfikacji przypada wcześniej niż przed dniem 14 marca 2018 r., może on zostać przedłużony o sześć miesięcy w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym i właściwymi organami.
Jednakże przed dniem 14 września 2018 r. następna weryfikacja może, w porozumieniu z weryfikatorem środowiskowym, odbywać się zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) nr 517/2013 (1). Jeżeli taka weryfikacja miała miejsce, oświadczenie weryfikatora środowiskowego, a także świadectwo rejestracji są ważne tylko do dnia 14 września 2018 r."

Rozporządzenie EMAS 2017-1515

EMAS_revised_annexes


Spotkanie w Ministerstwie Środowiska ws. audytów gospodarki odpadami

06.09.2017

W dniu 29 sierpnia br. odbyło się spotkanie członków Stowarzyszenia PF ISO 14000 z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska w sprawie audytów gospodarki odpadami.

Jednym z głównych poruszanych tematów była akredytacja weryfikatorów EMAS prowadzących audyty gospodarki odpadami. Ponadto omówiono kwestie związane ze zmianami rozporządzeń w sprawie audytów gospodarki odpadami.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Stowarzyszenia PF ISO 14000.


Stowarzyszenie członkiem grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

28.07.2017

Stowarzyszenie PF ISO 14000 aktywnie uczestniczyło w pracach grupy roboczej ds. odpadów Zespołu ds. Gospodarki o Obiegu Zamkniętym przy Ministerstwie Rozwoju.

Celem dotychczasowych prac zespołu było:

 • określenie szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron w kontekście transformacji gospodarki w kierunku GOZ,
 • wypracowanie stanowiska do inicjatywy UE dotyczących transformacji w kierunku GOZ,
 • opracowanie Mapy drogowej w zakresie wdrożenia GOZ w Polsce, w tym cele, priorytety, horyzont czasowy oraz podmioty odpowiedzialne.

Oprócz grupy ds. odpadów funkcjonują jeszcze trzy grupy: ds. edukacji, ds. biogospodarki oraz ds. modeli biznesowych.

Odbyły się trzy spotkania grupy w terminach: 19.04, 24.05 oraz 19.06. W grupach uczestniczyli przedstawiciele administracji, NGO, biznesu, różnych instytucji i porozumień. Podstawą dyskusji na spotkaniach był projekt Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (MD GOZ). Projekt jest zamieszczony na stronach Ministerstwa Rozwoju

Pierwsze spotkanie poświęcono zagadnieniu odpadów z działalności gospodarczej, w tym w szczególności odpadom przemysłowym. MR przedstawiło założenia pracy grup roboczych (opracowanie Mapy drogowej dla Polski do gospodarki o obiegu zamkniętym) odbyła się ogólna dyskusja o problemach dot. odpadów przemysłowych w Polsce (m.in. problemy formalne w zastosowaniu odpadów przemysłowych jako produktów). Przedstawiciele ministerstwa zaapelowali o zgłaszanie w trybie ciągłym propozycji zmian prawnych oraz istniejących dziś barier we wdrażaniu w firmach rozwiązań pozwalających firmom na zamykanie obiegów (wdrażanie GOZ).

Drugie spotkanie poświęcone było zagadnieniu odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Odbyła się prezentacja projektu Mapy drogowej w kontekście odpadów komunalnych (Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. GOZ, Ministerstwo Rozwoju) oraz prezentacja wprowadzająca w kontekście zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Wojciech Konecki, CECED Polska). Odbyła się też praca warsztatowa w grupach polegająca na analizie poszczególnych propozycji zawartych w Projekcie MD GOZ - z punktu widzenia ich zasadności, dokonanie modyfikacji oraz propozycje dodatkowych lub alternatywnych działań. Na końcu odbyła dyskusja nad priorytetyzacją działań oraz wnioski mające na celu zmiany w projekcie Mapy drogowej GOZ. Propozycje zgłaszane przez grupy:

 • analiza rozwiązań legislacyjnych pod kątem wzajemnych konfliktów poszczególnych rozwiązań, definicji
 • mechanizmy zachęcające do wykorzystywania surowców z recyklingu w procesie produkcji
 • zielone zamówienia publiczne (dodatkowe punkty za GOZ)
 • ekoprojektowanie: realny wpływ na późniejsze zagospodarowanie odpadów (np. modułowość, recyklowalność, żywotność, naprawialność), wybór najlepszych z punktu widzenia późniejszego zagospodarowania produktów, w tym opakowań, oznakowanie opakowań
 • rozszerzona odpowiedzialność producenta, transparentność systemu, sprawozdawczość, opakowania - wprowadzić podobne rozwiązania jak w ZSEE i bateriach, wprowadzić działania dot. zapobiegania powstawaniu odpadów
 • zdefiniowanie ról poszczególnych podmiotów w GOZ, określenie barier poszczególnych podmiotów, np. w gminach
 • nowe, zielone miejsca pracy
 • ślad środowiskowy
 • konsumenci: większa kontrola i dokumentowanie odbioru odpadów, ujednolicenie systemów zbiórki
 • przeciwdziałanie marnotrawieniu żywności (banki żywności, działania dot. żywności na wynos)
 • większy monitoring i kontrola gospodarki odpadami, audyty zewnętrzne, również dla wprowadzających produkty na rynek, bazy danych (BDO)
 • włączenie innych przedsiębiorców w gospodarkę odpadami komunalnymi, np. cementownie, biogazownie
 • finansowanie: ustawowe ustalenie kosztów odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, wzrost opłaty produktowej, mechanizm kaucyjny na odpady komunalne, minimalne stawki dla zakładów przetwarzania i recyklerów
 • standardy przetwarzania odpadów komunalnych
 • stworzenie mechanizmów zwiększających zapotrzebowanie na surowce wtórne i na produkty z recyklingu.

Na trzecim spotkaniu odbyła się kolejna prezentacja projektu Mapy drogowej w kontekście roli przedsiębiorców w gospodarowaniu odpadami (Łukasz Sosnowski, Sekretarz Zespołu ds. GOZ, Ministerstwo Rozwoju). Kolejnym punktem spotkania była prezentacja zmian w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu REKOPOL) oraz dyskusja nad tym zagadnieniem. Spotkanie zamykała dyskusja nad konkretnymi zapisami z Mapy drogowej i priorytetyzacja działań.

Niebawem ukaże się nowa wersja Mapy drogowej, która miałaby uwzględniać wszystkie analizy i wnioski zgłaszane podczas prac grup roboczych. Podczas wakacji odbywają się konsultacje społeczne projektu. Nadal można zgłaszać propozycje do Mapy drogowej - pomysły, rozwiązania, dobre praktyki i wszelkie przykłady dotyczące GOZ w biznesie w Polsce.

Stowarzyszenie otrzymało również podziękowania od Sekretarza Zespołu ds. GOZ pana Łukasza Sosnowskiego za aktywny udział i zaangażowanie w pracach. 


EMAS Awards 2017

25.07.2017

Komisja Europejska od 2005 r. organizuje konkurs pod nazwą EMAS Awards mający na celu popularyzację EMAS oraz wyróżnienie tych organizacji, które najskuteczniej zmniejszają wpływ na środowisko w systemowy sposób. Kolejne edycje konkursu odbywają się w cyklu dwuletnim. Tegoroczna edycja odbyła się w La Valette na Malcie, a tematem przewodnim był "Wkład w przekształcanie europejskiej gospodarki w gospodarkę o obiegu zamkniętym".
Jak zwykle przyznano nagrody w trzech kategoriach:

 1. małe i średnie (w tym mikro-) prywatne organizacje;
 2. duże prywatne organizacje;
 3. organizacje publiczne.

Do tegorocznej nagrody nominowano 20 organizacji (6 w kategorii 1, 5 w kategorii 2 oraz 9 w kategorii 3). Wśród nominowanych znalazły się dwie organizacje z Polski: Cemex Polska sp. z o.o. (kat. 2) oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (kat. 3). Niestety nie znalazły się one wśród trójki zwycięzców, którymi zostali:

Kat. 1 - Seacourt Ltd (Wlk. Brytania)
Kat. 2 - Martin's Hotels SA (Belgia)
Kat. 3 - Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (Niemcy

Więcej o osiągnięciach nagrodzonych organizacji można przeczytać w broszurze opublikowanej na stronie Komisji Europejskiej


Norma ISO 14004:2016 normą zharmonizowaną

30.06.2017

Polskie Forum ISO 14000 uzyskało informację, że niedawno do norm uznanych przez PKN jako normy zharmonizowane (czyli norm wspierających realizację dyrektyw europejskich) została włączona norma EN ISO 14004:2016-04 "Systemy zarządzania środowiskowego - Ogólne wytyczne dotyczące wdrażania".

Zgodnie z informacją na stronach PKN do tych norm należy także PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz niektóre inne normy serii ISO 14000.

Zachęcamy wszystkich zajmujących się systemami zarządzania środowiskowego do korzystania ze wskazówek z tej normy pomocniczej dla podwyższenia efektywności swoich SZŚ.

Norma ISO 14004:2016 zawiera bardzo przydatne do praktycznego doskonalenia SZŚ wytyczne opracowywania i wdrażania systemów oraz zasad zarządzania środowiskowego i ich koordynacji z innymi systemami zarządzania. Wytyczne są przeznaczone do stosowania jako dobrowolne narzędzie wewnętrznego zarządzania i nie są przeznaczone do stosowania jako kryteria certyfikacji SZŚ.