eko-net.pl
tel. +48 58 710 45 20
faks: +48 58 742 13 72
Skype: eko-net.pl

Aktualności

Webinar nt. F-gazów

20.01.2020

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 otrzymało, za uprzejmym pośrednictwem Ministerstwa Klimatu, zaproszenie na webinary dot. F-gazów: w zakresie raportowania oraz dla producentów/importerów gazów.
Tematyka jest dość szczególna – to nie dotyczy użytkowania urządzeń zawierających F-gazy!

Zapraszamy do udziału!


Wydanie polskiej wersji normy ISO 50001:2018

15.01.2020

W dniu 7.01.2020 r. ukazała się oficjalnie polska wersja normy ISO 50001:2018, tj. PN-EN ISO 50001:2018-09, podającej wymagania dla systemu zarządzania energią w organizacjach. Wymagania dla systemów zarządzania energią zawarte w normie ISO 50001 zostały zmodyfikowane w oparciu o doświadczenia z funkcjonowania systemów zarządzania energią wg poprzedniej normy (ISO 50001:2011). Aktualna struktura normy odpowiada wspólnej strukturze norm ISO dla systemów zarządzania ( m.in. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001).

Warto podkreślić, że nasze Stowarzyszenie opracowało tę polską wersję normy na potrzeby PKN, a nasi przedstawiciele nadal uczestniczą w dyskusjach nad zastosowaniem ISO 50001, prowadzą szkolenia i konsultacje.  W najbliższych planach PF ISO 14000 jest organizacja Klubu Pełnomocnika poświęconego zarządzaniu energią i normie ISO 50001:2018 oraz dyskusja nad szerszym wykorzystaniem normy ISO 50001 w poprawie efektywności energetycznej.


EMAS i audyty energetyczne – kolejne rozmowy

13.01.2020

Jak już informowaliśmy, Polskie Forum ISO 14000 bierze udział w dyskusjach nad ułatwieniami dla dużych przedsiębiorstw dotyczącymi realizacji obowiązkowych audytów energetycznych, wynikających  z ustawy o efektywności energetycznej przy wykorzystaniu systemu ekozarządzania i audytu EMAS. W dniu 10.12.2019 r. w Ministerstwie Klimatu odbyło się kolejne spotkanie poświęcone możliwości wykorzystania EMAS do spełnienia tego obowiązku. W spotkaniu obok przedstawicieli Ministerstwa Klimatu, wzięli udział reprezentanci Departamentu Energetyki z dawnego Ministerstwa Energii oraz Urzędu Regulacji Energetyki.

W trakcie  spotkania przedyskutowano optymalny wariant oficjalnych wyjaśnień, które będą wydane przez organy administracji państwowej w zakresie możliwości uznania przez URE wykonania obowiązku audytu energetycznego, jeśli duże przedsiębiorstwo (objęte tym obowiązkiem) jest zarejestrowane w systemie EMAS. Dotychczasowe ustalenia zmierzają w kierunku takim, że poza koniecznością rejestracji w systemie EMAS zainteresowane przedsiębiorstwo będzie musiało wykonać uzupełniający przegląd energetyczny, podobny do pewnego stopnia do przeglądu, który muszą wykonywać firmy z wdrożonym systemem zarządzania energią ISO 50001.

Wydanie takich wyjaśnień usunie wątpliwości interpretacyjne dotyczące tych wymagań ustawy o efektywności energetycznej oraz przyczyni się do zwiększenia zainteresowania systemem EMAS. 


Spotkanie audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera

20.12.2019

13 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Klimatu, organizowane przez Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 dla audytorów przeprowadzających audyty zewnętrzne recyklera. W spotkaniu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek wraz z dyrekcją, kierownictwem i zespołem Departamentu Gospodarki Odpadami. Dodatkowo zaproszonymi gośćmi byli przedstawiciele Instytutu Ochrony Środowiska oraz PCA. W spotkaniu wzięli udział audytorzy z jednostek uprawnionych do przeprowadzania audytów, czyli weryfikatorzy EMAS posiadający dodatkową akredytację w obszarze DAVE-02: PRS, BVP, CCJ WAT, DNV, DQS, SGS. PCBC, ISOCERT.

Spotkanie miało charakter warsztatowo - uzgodnieniowy. Przedstawione zostały najważniejsze wnioski co do przyszłości audytów, wynikające z podsumowania audytów przez urzędy marszałkowskie i WIOŚie. Przedstawiane były najważniejsze kwestie dotyczące Kodeksu Dobrych Praktyk, nieprawidłowości zgłaszanych przez weryfikatorów oraz podsumowanie systemowe dotyczące nieprawidłowości w zakresie przepływu surowca odpadowego.

Odbył się również warsztat połączony z dyskusją dotyczący możliwości dostosowania Bazy Danych o Odpadach BDO do potrzeb audytorów. Podczas spotkania podjęto dyskusje dotyczące sposobu przeprowadzania audytów oraz możliwości uzgadniania i wyjaśniania kwestii spornych i rozbieżności interpretacyjnych. Minister Sławomir Mazurek podkreślił ważną rolę audytów w nowym systemie gospodarki odpadami, dostosowanej do zapisów Circular Economy Package oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jako jedno z możliwych narzędzi samokontroli rynku, wymaganej zapisami art. 8a dyrektywy ramowej.  

Źródło: materiały prasowe Ministerstwa Klimatu


XVII Ogólnopolska Konferencja SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE

01.10.2019

Jak co roku zapraszamy na konferencję poświęconą systemom zarządzania w energetyce, która odbędzie się w dniach 23-25 października 2019 r. w Hotelu Platan w Gdańsku. Jak co roku przygotowaliśmy dla uczestników urozmaicony program, oparty przede wszystkim na praktycznych przykładach.

W najbliższych latach Pełnomocników i specjalistów zajmujących się systemami zarządzania czekają spore wyzwania, związane z nowymi wymaganiami w różnych obszarach. Na szczęście są też okoliczności sprzyjające: po pierwsze, nie jest to sytuacja nowa, systemy wręcz mają w swoich założeniach ciągłe doskonalenie; po drugie: terminy spełnienia niektórych wymagań są jeszcze stosunkowo odległe i wreszcie po trzecie: jest konferencja poświęcona systemom zarządzania w energetyce, gdzie można się dowiedzieć, co, jak i na kiedy trzeba zrobić.

12 marca 2018 r. została opublikowana pierwsza międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzania bhp, czyli ISO 45001, nowy standard, który zastąpi OHSAS 18001 oraz PN-N 18001. Termin dostosowania systemów zarządzania bhp do nowych wymagań mija więc w marcu 2021 r. W praktyce, część organizacji, która ma audyty certyfikacyjne lub nadzoru przypadające po marcu, będzie chciała poddać się takiemu sprawdzeniu już w 2020. Podczas konferencji zaplanowany jest wykład, pokazujący wymagania i proponowane rozwiązania na bazie pierwszych dostosowań systemu zarządzania bhp do ISO 45001.

W 2018 r. ukazała się również ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wymagania z niej wynikające stanowią wyzwanie nie tylko dla organizacji, które mają wdrożony np. system zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale może nawet bardziej dla tych organizacji, które takiego systemu nie mają - bowiem zgodnie z ustawą w szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa państwa obszarach (a takim jest niewątpliwie energetyka) - taki system zarządzania w praktyce powinien powstać. Prezentujemy więc również wykład na temat audytu zgodności z Ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. W 2021 roku mija termin dostosowania się energetyki do tzw. Konkluzji BAT. Wśród wymagań Konkluzji jest również wymaganie posiadania systemu zarządzania środowiskowego - na poprzednich konferencjach sygnalizowaliśmy temat, w tym roku chcemy pokazać przykładowe rozwiązania na bazie praktycznych rozwiązań.

Również w 2021 roku duże przedsiębiorstwa ponownie będą musiały wykazać się przeprowadzeniem audytu energetycznego - chyba, że będą mieć ISO 50001 lub odpowiednio przygotowany system zarządzania środowiskowego. PF ISO 14000 rozpoczęło prace nad modelem dostosowania systemu zarządzania środowiskowego w taki sposób, aby spełniał wymagania ustawy o efektywności energetycznej i pozwalał uzyskać zwolnienie z obowiązku przeprowadzania osobnego audytu energetycznego. W tym roku pokażemy pierwszy, najważniejszy krok, czyli identyfikację aspektów energetycznych w ramach identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych. Wdrożenie tej metodyki i uzyskanie zwolnienia (czyli często brak konieczności zlecania takiego audytu firmie zewnętrznej) byłoby dla przedsiębiorstw wymierną korzyścią z posiadanego systemu zarządzania środowiskowego.

Inne korzyści z funkcjonowania systemu zarządzania, przede wszystkim środowiskowego, ale również innych, mogą się pojawić dzięki dobrej, systemowej identyfikacji ryzyk i odpowiedniego z nimi postępowania. Ryzyka zaś mają bezpośrednie przełożenie na wysokość składek ubezpieczeniowych. W ub. roku Forum zaangażowało się w projekt realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, polegający na badaniu relacji pomiędzy ISO 14001 a wysokością składki ubezpieczeniowej. Na konferencji zaprezentujemy wyniki tego badania, a także wykład na temat odpowiedzialności prawnej za szkody w środowisku i inne negatywne skutki w środowisku.

W obszarze jakości zaprezentujemy wykład na temat optymalizacji procesów, również oparty na konkretnym przykładzie.W tym roku większość konferencji zajmą wykłady, ale będzie także część warsztatowa - pokażemy i podyskutujemy na temat niezgodności i działań korygujących - jakie są wymagania norm, jak w praktyce jest realizowane zgłaszanie, rejestrowanie niezgodności, jak są planowane i przeprowadzane działania korekcyjne i korygujące.

Podczas konferencji przewidziano również czas na spotkania w gronie "systemowców" z branży energetycznej i przedyskutowania problemów i wyzwań, z którymi się spotykają.

Dla stałych uczestników konferencji (posiadających "Karty stałego uczestnika") przygotowana została niespodzianka.

Karta zgłoszeniowa

Program Konferencji

Serdecznie zapraszamy!


Kodeksy dobrych praktyk

02.08.2019

Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000 podjął się stworzenia kodeksów dobrych praktyk:

Celem opracowanych Kodeksów Dobrych Praktyk jest zapewnienie wysokiego standardu oraz jednolitego podejścia przez wszystkie akredytowane podmioty (w zakresie DAVE-02) przy wykonywaniu ww. audytów i do tych podmiotów w szczególności kodeksy są adresowane.

Załączone Kodeksy Dobrych Praktyk powstały w oparciu o doświadczenia naszych członków oraz zostały poddane konsultacjom wewnętrznym oraz zewnętrznym. Uwzględniliśmy m.in. szereg uwag złożonych przez organizacje odzysku opakowań oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także przez firmy recyklingowe odpadów opakowaniowych i zakłady przetwarzania zużytego sprzętu.

Autorem i właścicielem praw autorskich Kodeksu Dobrych Praktyk jest Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000. Stowarzyszenie nie wyraża zgody na kopiowanie i powielanie fragmentów. Dokument może być stosowany wyłącznie jako całość. Stowarzyszenie wyraża zgodę na dalsze rozpowszechnianie Kodeksu Dobrych Praktyk.

Zapraszamy do korzystania.


Nowy skład Zarządu Stowarzyszenia PF ISO 14000

24.06.2019

Informujemy, że uchwałą XXIV Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 został powołany Zarząd w składzie:

 1. Maciej Kostrzanowski - prezes
 2. Robert Pochyluk - wiceprezes
 3. Marta Krawczyk - wiceprezes
 4. Grzegorz Ścibisz - skarbnik
 5. Robert Spratek - sekretarz

Życzymy pomyślności i wytrwałości w realizacji nowych planów w trakcie kadencji 2019/2020.


Konkurs EMAS Awards 2019 rozpoczęty!

15.05.2019

EMAS Awards 2019 nagrodzić ma te organizacje, które zrobiły znaczący krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. Termin przesłania polskich kandydatów do Komisji Europejskiej mija 15 lipca 2019 roku.

Europejska Nagroda EMAS (ang. EMAS Awards) to najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana organizacjom zaangażowanym w zarządzanie środowiskowe, które posiadają aktualną rejestrację. Nagrody EMAS zostały ustanowione przez Komisję Europejską i stanowią wyróżnienie za najlepsze działania na rzecz środowiska organizacji zarejestrowanych w EMAS.

Kraje członkowskie wspólnie z Komisją Europejską zadecydowały, że podczas tegorocznej edycji EMAS Awards nagrodzone zostaną osiągnięcia organizacji, które wykazują długoterminową holistyczną wizję swojego rozwoju, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Pierwszym etapem konkursu EMAS Awards jest nabór krajowy, prowadzony w Polsce przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, odpowiedzialną za system ekozarządzania i audytu (EMAS) w Polsce. Koordynatorem konkursu z ramienia Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest Anna Hulicka, Główny Specjalista ds. EMAS. Uzupełnione formularze aplikacyjne organizacji zarejestrowanych w EMAS w Polsce należy przesyłać na adres e‑mail: anna.hulicka(at)gdos.gov.pl

Formularze i wnioski znajdują się oficjalnej stronie EMAS Komisji Europejskiej. Termin nadsyłania zgłoszeń do udziału w konkursie EMAS Awards 2019 upływa 10 czerwca 2019 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie aktywnej rejestracji w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Ceremonia wręczenia nagród EMAS Awards odbędzie się 25 listopada 2019 r. w mieście Bilbao w Hiszpanii (miejsce: Guggenheim Museum - Bilbao).


Nowe rozporządzenie w sprawie audytu

24.04.2019

Minister Środowiska zamierza zmienić rozporządzenie w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania. Na zmianę (banalną) było sporo czasu, ale na uwagi do projektu, udostępnionego 15 kwietnia, Minister dał tylko 3 dni. Nowe rozporządzenie, które merytorycznie nic nie zmieni, oznacza tylko tyle, że w sprawozdaniach z audytów w zakresie sprzętu, sporządzanych po 1 maja br., trzeba będzie podawać nową podstawę prawną.

Nb. zmiana rozporządzenia w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR nie jest proponowana, mimo że powody ewentualnych zmian byłyby takie same jak podane w odniesieniu do rozporządzenia „sprzętowego”.

Również od 1 maja mają ulec zmianie wzory innych dokumentów, związanych z gospodarką odpadami, zwłaszcza dokumenty ewidencji odpadów.


Weryfikacja tłumaczeń załączników do Rozporządzenia EMAS

29.03.2019

W trakcie spotkań z weryfikatorami EMAS i przedstawicielami organizacji zarejestrowanych w EMAS uzgodniono podjęcie działań w celu zbadania przez Ministerstwo Środowiska możliwości wprowadzenia zmian do błędnego tłumaczenia polskiej wersji załącznika IV oraz do tłumaczeń załączników I, II i III.

Ministerstwo Środowiska rozpoznało sprawę i zebrało uwagi dotyczące tłumaczenia załącznika IV. Na tej podstawie Stowarzyszenie PF ISO 14000 przygotowało formularze do prezentacji uwag i opinii odpowiednio dla wszystkich załączników. Formularze zostały rozesłane do akredytowanych weryfikatorów EMAS z prośbą o opinie. Ustalono, że termin nadsyłania uwag mija 8 kwietnia.
Wszystkie uwagi zostaną zebrane i następnie przekazane do Ministerstwa Środowiska w celu dalszego procedowania.


Ulgi dla przedsiębiorców wdrażajacych EMAS

25.03.2019

Tematem, który powraca ciągle, od początków funkcjonowania EMAS w Polsce, jest kwestia stworzenia realnych zachęt/motywacji do jego wdrażania. W sumie - trudno uznać za realną zachętę - zwolnienia z groszowych opłat za wpis do rejestru. Jest jednak świetna okazja, by Państwo pokazało, że uważa za wiarygodne organizacje, które zdecydowały się na wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskowego opartego na EMAS.

Zarząd Polskiego Forum ISO 14000 wystąpił do Ministra Środowiska z propozycją wprowadzenia ulg (lub rezygnacji w ogóle) przy ustalaniu zabezpieczenia roszczeń, wymaganego na podstawie znowelizowanej ustawy o odpadach, dla przedsiębiorców przetwarzających lub zbierających odpady, zarejestrowanych w rejestrze EMAS. Wydaje się, że wysiłek, związany z wdrożeniem EMAS rzeczywiście może być rozwiązaniem bardziej racjonalnym niż konieczność poniesienia niebotycznych kosztów związanych z zabezpieczeniem roszczeń.


Ankieta wśród przedstawicieli organizacji zarejestrowanych w EMAS

22.03.2019

W trakcie spotkania przedstawicieli organizacji zarejestrowanych w EMAS, które odbyło się 12 marca, została przeprowadzona ankieta mającą na celu ustalenie kierunków działań PF ISO 14000 na rzecz rozwoju systemu EMAS w Polsce wśród zarejestrowanych organizacji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety.


Spotkania dla akredytowanych weryfikatorów EMAS oraz przedstawicieli organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS

22.03.2019

W dniach 11 i 12 marca Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 współorganizowało wraz z Ministerstwem Środowiska i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska kolejne spotkania dla akredytowanych weryfikatorów EMAS oraz przedstawicieli organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS.

W trakcie ww. spotkań:

 • omówiono wymagania wynikające z ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),
 • przeprowadzono wśród przedstawicieli zarejestrowanych organizacji anonimową ankietę mającą na celu ustalenie kierunków działań PF ISO 14000 na rzecz rozwoju systemu EMAS w Polsce wśród zarejestrowanych organizacji,
 • zaproponowano, aby Ministerstwo Środowiska sprawdziło możliwość i ewentualny tryb wprowadzenia zmian do błędnego tłumaczenia polskiej wersji załącznika IV oraz tłumaczeń załączników I, II i III,
 • stwierdzono, że istnieje potrzeba wydania przez GDOŚ interpretacji okresu przejściowego dla organizacji korzystających z odstępstwa na mocy art. 7 Rozporządzenia EMAS, w szczególności w przypadku, gdy taką organizację poddano weryfikacji i walidacji w roku 2019 na "stary" IV załącznik do EMAS, a w 2020 nie jest planowana walidacja deklaracji środowiskowej,
 • ze względu na wydanie w ostatnim czasie kolejnej grupy sektorowych dokumentów referencyjnych, w tym dla administracji publicznej, należy rozważyć zorganizowanie odrębnego spotkania wyłącznie skierowanego do organizacji z sektora administracji oraz ew. innych spotkań dla innych branż,
 • zaproponowano, że Stowarzyszenie PF ISO 14000 wspólnie z Ministerstwem Środowiska i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska podejmie próbę uzgodnienia warunków skorzystania z EMAS przy realizacji obowiązku wykonania audytu energetycznego dla dużych przedsiębiorstw.

Kolejne nowe wymagania w zakresie gospodarki odpadami

18.02.2019

Nowości odpadowe depczą nam po piętach.

Od 22 lutego wchodzi w życie obowiązek posiadania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów

Dość osobliwe, bo konkretne wymagania mają być w rozporządzeniu Ministra Środowiska, które jeszcze nie zostało wydane (jest mocno zaawansowany projekt). Czyli na dziś trzeba mieć „jakiś” monitoring, a po opublikowaniu szczegółów – prawdopodobnie trzeba będzie go zmodyfikować.

Minister Środowiska zdecydował już o stawkach zabezpieczenia roszczeń przy magazynowaniu odpadów. Jeszcze trudno o czymś konkretnym mówić, ale wydaje się, że firmy ubezpieczeniowe przy ocenie ryzyka mogłyby uwzględniać funkcjonowanie w organizacjach systemów zarządzania środowiskowego.
Dotyczy to przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, pośrednio wszystkich, bo ma wpływ na koszty gospodarowania odpadami.

Kolejna przygotowywana zmiana, na razie w fazie uzgodnień - rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów - ma wpływ na działalność dokładnie wszystkich organizacji, a ściślej na ich koszty.

Ważne dla funkcjonowania SZŚ to skuteczność zasad identyfikacji nowych wymagań prawnych, w szczególności ich częstotliwości.


Ważna informacja!

05.02.2019

W związku z pojawiającymi się mailami, w których nieznane osoby powołują się na nasze stowarzyszenie, przypominamy, że do reprezentowania stowarzyszenia upoważnieni są jedynie członkowie Zarządu zarejestrowani w KRS.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z korespondencją otrzymaną ze Stowarzyszenia PF ISO 14000, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny 58 719 75 78.


Nowe dokumenty referencyjne EMAS

28.01.2019

W dniu 18 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała decyzje, wprowadzające w życie trzy nowe sektorowe dokumenty referencyjne (SRD), przyjęte 19 grudnia ub. roku:

 • dla sektora administracji publicznej,
 • dla sektora produkcji pojazdów,
 • dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Decyzje wchodzą w życie dwudziestego dnia od daty publikacji, a stosuje się je od dnia 18 maja 2019 r.

Naszym zdaniem wytyczne wynikające z dokumentów referencyjnych mogą mieć zastosowanie nie tylko dla organizacji wdrażających i utrzymujących system zarządzania wg EMAS, ale mogą być również traktowane i przyjmowane jako dobre praktyki:

 • w organizacjach wdrażających/utrzymujących SZŚ oparte na ISO 14001,
 • w organizacjach zajmujących się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (przetwarzanie odpadów też jest ujęte w SRD).

Deklaracja środowiskowa EMAS po nowemu

31.12.2018

Nasze informacje się sprawdzają - z datą 20 grudnia 2018 r. opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/2026 z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

Zmiana Załącznika IV do EMAS wejdzie w życie 9 stycznia 2019 r., co oznacza, że zatwierdzane po tej dacie deklaracje środowiskowe lub zaktualizowane deklaracje środowiskowe muszą spełniać "nowe" wymagania. Jednoznacznie sformułowany przepis przejściowy (art. 2 rozporządzenia) przewiduje wyjątek: do 9 stycznia 2020 r. można zatwierdzić dokument opracowany na podstawie "starych" zasad, ale pod warunkiem uzyskania zgody organu właściwego (czyli GDOŚ).

Brak na razie informacji o publikacji sektorowych dokumentów referencyjnych (SRD), przyjętych w tym samym dniu.


Nowości w EMAS

20.12.2018

Nasze (dobrze poinformowane) źródła w Brukseli donoszą, że Komisja zatwierdziła wczoraj (19 grudnia) zmianę Załącznika IV do Rozporządzenia EMAS oraz równocześnie trzy sektorowe dokumenty referencyjne (SRD):

 • dla sektora administracji publicznej,
 • dla sektora produkcji pojazdów,
 • dla sektora produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zmiana Załącznika IV do EMAS wejdzie w życie po dwudziestu dniach od publikacji (to jeszcze chwilę). Z kolei SRD wchodzą w życie też po 20 dniach od publikacji, ale stosuje się je dopiero po 120 dniach od publikacji.


Certyfikacja ISO 14001 a ubezpieczenia

26.11.2018

Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (UEP) w realizacji projektu badawczego, którego celem jest zbadanie uwzględniania certyfikacji ISO 14001 przy ustalaniu stawek za ubezpieczenia dotyczące potencjalnych szkód w środowisku.

W naszym odczuciu potencjał uzyskania korzyści dla certyfikowanych organizacji w tej kwestii jest znaczny. Badania realizowane we współpracy z renomowanym ośrodkiem akademickim pozwolą nam na podjęcie dalszych działań w tym kierunku. Naszym zadaniem jest przeprowadzenie ankiety wśród organizacji posiadających certyfikat zgodności z normą ISO 14001 lub zarejestrowanych w EMAS. Respondentom gwarantujemy poufność odpowiedzi - dane przekażemy UEP w formie zagregowanej. Podanie danych kontaktowych (adres e-mail) jest dobrowolne, jednak chcielibyśmy odwdzięczyć się za pomoc w realizacji badań, do czego te dane są niezbędne.


XVI Konferencja "Systemy zarządzania w energetyce"

29.10.2018

Polskie Forum ISO 14000 serdecznie zaprasza do udziału w XVI Ogólnopolskiej Konferencji SYSTEMY ZARZĄDZANIA W ENERGETYCE, która odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2018 r. we Wrocławiu.

We wrześniu 2018 roku minął termin dostosowania systemów zarządzania do nowych wymagań norm ISO 9001 oraz ISO 14001. Organizacje wdrożyły te nowe wymagania i przeszły pozytywnie audyty sprawdzające; wiele z nich zrobiło to w ostatnim roku, wiele – mimo pozytywnego wyniku audytu – nie jest pewne, czy wdrożone rozwiązania są optymalne, jak się mają do innych, które podejście może być wzorcem, a które odstaje od takiego wzorca. Jest to więc dobra pora na podsumowanie wprowadzonych zmian, na pokazanie nowych rozwiązań, na ich porównanie między sobą.
W związku z tym w bieżącym roku postanowiliśmy zmienić formułę konferencji na warsztatową. Pełnomocnicy przedstawią swoje rozwiązania, sposób spełnienia nowych i zmienionych wymagań w swojej organizacji, przedyskutują to z ekspertami oraz specjalistami z innych firm, zajmującymi się systemami zarządzania i na końcu wyciągną wnioski dotyczące potrzeby doskonalenia swoich systemów.
Zapewniamy również komentarz na temat najczęściej spotykanych sposobów spełnienia nowych wymagań – ze strony ekspertów oraz audytorów jednostki certyfikacyjnej.Warsztaty i dyskusje zajmą większą część konferencji, ale to nie oznacza rezygnacji z wykładów.

W bieżącym roku było kilka ważnych zmian w normach z obszaru zarządzania, m.in. ukazała się wreszcie nowa, międzynarodowa norma dotycząca systemu zarządzana bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001, która ma być kompatybilna z pozostałymi normami dotyczącymi systemów zarządzania. Czym się ostatecznie będzie różnić od powszechnie stosowanej PN 18001, co wymagać będzie najwięcej pracy i co może sprawić najwięcej kłopotu – o tym opowiedzą wykładowcy, którzy zajmują się przygotowaniem polskiego wydania ISO 45001.Innym ciągle aktualnym tematem jest zarządzanie energią – tu również dopiero co ukazało się nowe wydanie normy ISO 50001. Część różnic między wersją ISO 50001:2018 a ISO 50001:2011 wynika z wprowadzenia tej samej struktury, co w innych normach, część ma związek ze specyfiką zarządzania energią. Jest to doskonałym pretekstem do pokazania nie tylko, co się zmieniło w normie, ale również pokazania doświadczeń z wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania energią.

Pamiętajmy, że minął już kolejny rok i za trzy lata duże organizacje znów będą musiały wykazać się audytem energetycznym – chyba, że będą mieć ISO 50001 lub odpowiednio przygotowany system zarządzania środowiskowego.Kolejna norma, która została zmieniona, to ważna dla wszystkich systemów ISO 19011 Wytyczne do auditowania systemów zarządzania. Pokażemy zmiany w normie, a także podyskutujemy na temat doskonalenia audytów wewnętrznych.

Będziemy chcieli poruszyć również kwestie związane z oceną dostawców – jak to można robić, jak to się powinno robić. Staje się to coraz ważniejsze, nie tylko ze względu na wymagania najpowszechniejszych systemów zarządzania: jakości, środowiskowego czy bhp, ale i coraz częściej wdrażanych systemów compliance lub wprost taka potrzeba wynika z wymagań prawa.Ważną kwestią dla pełnomocników jest sprawa wykazania przydatności systemów zarządzania – zasygnalizujemy temat ich wykorzystania, głównie SZŚ, do spełnienia oczekiwań firm ubezpieczeniowych, co ma znaczenie przy wyliczaniu składki za ubezpieczenie.

Komunikat

Program konferencji

Karta zgłoszeniowa


Konferencja EMAS w Wiedniu

1.10.2018

W dniach 25-26 września w Wiedniu odbyła się kolejna coroczna konferencja poświęcona EMAS, połączona z rozdaniem nagród EMAS Awards dla organizacji zarejestrowanych w systemie. W tym roku tematem przewodnim konferencji była przyszłość EMAS. Prezentacje dotyczyły obecnego stanu rozwoju oraz perspektyw na przyszłość. Prelegenci odnotowali fakt, że nie udało się osiągnąć celów dotyczących liczby certyfikowanych organizacji. Celine Charveriat z Institutu Europejskiej Polityki Środowiskowej podkreśliła wagę elementu konkurencji w kreowaniu zainteresowania organizacji rejestracją w EMAS. Badania prowadzone przez Instytut wskazują, że w niektórych obszarach EMAS przyczynia się do poprawy środowiskowych efektów działalności, ale nie w takim stopniu, jak tego oczekiwano. Hugo-Maria Schally reprezentujący Komisję Europejską stwierdził, że problemy EMAS są dostrzegane i bez wprowadzenia zmian w systemie za 5-6 lat może on się załamać. Podjęcie działań zmieniających system określił jako ostatnią szansę dla EMAS. Zmiany powinny zapewnić zwiększenie wartości dodanej wynikającej z wdrożenia systemu zarządzania opartego na wymaganiach EMAS. Zwrócił uwagę, że poziom aktywności Państw Członkowskich w zakresie promowania EMAS jest bardzo nierówny. Komisja Europejska przeprowadzi konsultacje z tymi Państwami Członkowskimi, w których zainteresowanie EMAS jest znacząco niższe od liderów, dotyczące tego, jaki jest powód ich niewystarczającej aktywności.

W ramach sesji dotyczącej środowiskowych efektów działalności Ioannis Antonopoulos reprezentujący Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej przedstawił stan prac nad dokumentami referencyjnymi opisującymi najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego. Proces ten zbliża się do końca, ale Centrum otrzymuje informacje, że z punktu widzenia organizacji i weryfikatorów dokumenty te są postrzegane jako zbyt trudne w zastosowaniu. Z drugiej jednak strony uczestnicy sesji podkreślali, że dokumenty te są obecnie jednym z najlepszych źródeł informacji zarówno dla organizacji utrzymujących systemy zarządzania środowiskowego, jak i dla weryfikatorów. Pozwalają na określenie obszarów, w których organizacje mogą się doskonalić.

Z perspektywy uczestnika konferencji zauważalny był swego rodzaju "kompleks ISO 14001", innymi słowy rozczarowanie faktem, że mimo iż EMAS bardziej skutecznie przyczynia się do poprawy środowiskowych efektów działalności niż ISO 14001, to jednak zainteresowanie nim wśród organizacji jest wyraźnie niższe. Dyskusja nad przyszłością EMAS koncentrowała się na tym, na ile konkurowanie z ISO 14001 jest celowe. Jednym z proponowanych rozwiązań było odejście od koncepcji instrumentu koncentrującego się na sterowaniu procesami w kierunku instrumentu nakierowanego na osiąganie określonych środowiskowych efektów działalności. Warto podkreślić, że proces zmian w tym kierunku już trwa wraz z publikacją kolejnych dokumentów referencyjnych opisujących najlepsze praktyki zarządzania środowiskowego. Podczas konferencji przedstawiciel Polskiego Forum ISO 14000 przekazał deklarację możliwości współpracy z Komisją Europejską w pracach nad doskonaleniem EMAS.


Kolejna nowelizacja dokumentu DAVE-01

4.09.2018

W dniu 21 sierpnia br. Polskie Centrum Akredytacji opublikowało komunikat o wydaniu nr 3 dokumentu DAVE-01 "Akredytacja weryfikatorów środowiskowych EMAS".

Zmiany wprowadzone w dokumencie podyktowane były koniecznością uaktualnienia w zakresie wymagań kompetencyjnych dla personelu prowadzącego weryfikacje i walidację EMAS.

Polskie Forum ISO 14000, po uzyskaniu opinii swoich członków - weryfikatorów EMAS, już w lipcu br. występowało do PCA i Ministerstwa Środowiska w sprawie wprowadzenia bardziej racjonalnych zmian w zakresie wymagań kompetencyjnych zawartych w dokumencie DAVE-01 wyd. 2. Cieszymy się, że nasze wystąpienie okazało się efektywne.


Nowelizacja ustawy o odpadach

29.08.2018

5 września 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw), wbrew motywom, które deklarowano jako podstawa jej wprowadzenia, dotykająca praktycznie wszystkich organizacji, a na pewno tych, które wytwarzają odpady. Najistotniejszą zmiana jest bowiem skrócenie okresu magazynowania odpadów do jednego roku (dotychczas możliwe było magazynowanie odpadów przez 3 lata).
Kolejna istotna zmiana dotyczy zbierania i przetwarzania odpadów: wydane uprzednio zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zachowują ważność, ale konieczne jest złożenie wniosku o ich zmianę/dostosowanie do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.
Te nowe wymagania to:

 • ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (nie dotyczy tylko odpadów obojętnych),
 • sporządzenie operatu przeciwpożarowego,
 • zainstalowanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (w tym utrwalanie i przechowywanie obrazu).

Łącznie, co było podkreślane na etapie opiniowania projektu (również, ale nie tylko, przez Polskie Forum ISO 14000), wprowadzane reguły znacząco utrudniają, a na pewno podnoszą koszty, legalnego prowadzenia recyklingu. Czy na pewno o to chodziło?

Patrząc na to zdarzenie od strony reguł systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14000 warto zwrócić uwagę na dwie kwestie:

 • skuteczność zasad identyfikacji nowych wymagań prawnych, w szczególności ich częstotliwości; cóż bowiem jest wart system, w których nowe wymagania prawne są identyfikowane raz do roku w sytuacji, gdy (jak w tym przypadku) wytworzone w pierwszej połowie 2017 r. powinny być usunięte w następnym dniu po wejściu w życie nowelizacji ustawy o odpadach?
 • konieczność ponownego rozważenia kryteriów oceny aspektów środowiskowych, zwłaszcza w kontekście skutków finansowych związanych z magazynowaniem odpadów.

Nowe zasady akredytacji weryfikatorów EMAS

11.07.2018

22 lipca 2018 wejdzie w życie nowy Program Akredytacji Weryfikatorów Środowiskowych EMAS (DAVE-01). Zmiany wprowadzone w stosunku do obowiązującej wersji obejmują m.in. nowe wymagania kompetencyjne dla personelu weryfikatorów (pkt 3.3 DAVE-01 wyd. 2). Kilka lat temu w Polsce zrezygnowano z akredytacji osób fizycznych jako weryfikatorów. Obecnie są nimi wyłącznie podmioty dysponujące personelem o określonych kompetencjach. W wyniku tych zmian weryfikatorami środowiskowymi są obecnie wyłącznie niektóre z jednostek certyfikujących akredytowanych w zakresie certyfikacji na zgodność z normą ISO 14001. Ze względu na stosunkowo niewielką liczbę organizacji zarejestrowanych w EMAS (patrz: www.emas.gdos.gov.pl) obiektywnie trudnym do spełnienia wymogiem nowej wersji DAVE-01 wydaje się być obowiązek wykazania przynajmniej rocznego doświadczenia w zakresie audytowania, wdrażania lub utrzymania systemu zarządzania środowiskowego w organizacji zarejestrowanej w EMAS.

Stowarzyszenie stoi na stanowisku, że odpowiednie doświadczenie w audytowaniu systemów zarządzania opartych na normie ISO 14001 wsparte dodatkowym szkoleniem dotyczącym różnic między ISO 14001 a EMAS byłoby bardziej racjonalnym wymaganiem. W związku z przewidywanymi perturbacjami, związanymi z koniecznością spełniania tego wymogu w praktyce zwróciliśmy się z pytaniem do zrzeszonych w Stowarzyszeniu weryfikatorów, a następnie - na podstawie uzyskanych odpowiedzi (potwierdzających nasze obawy) - skierowaliśmy wystąpienie do Polskiego Centrum Akredytacji z sygnalizacją problemu i prośbą o ponowne rozważenie wymagań określonych w DAVE-01 wyd. 2. Będziemy informować o odpowiedzi ze strony PCA.


Spotkanie weryfikujących recyklerów

11.07.2018

W dniu 19 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie PF ISO 14000 zorganizowało spotkanie przedstawicieli akredytowanych weryfikatorów EMAS poświęcone wymianie doświadczeń i przygotowaniu propozycji zmian, które pomogłyby w skutecznym audytowaniu w zakresie zużytych opakowań i zużytego sprzętu elektrycznego/elektronicznego. W spotkaniu uczestniczył też przedstawiciel Ministerstwa Środowiska.

Zebrane podczas spotkania głosy zostaną, po ich usystematyzowaniu, przekazane Ministerstwu Środowiska, Polskiemu Centrum Akredytacji i samym weryfikatorom. Niestety już wiemy, że wcześniej formułowane postulaty zmian legislacyjnych (nasze wystąpienia z dnia 13 września 2017 r. i z dnia 19 marca 2018 r.), nie będą w najbliższym czasie realizowane (pismo MŚ z dn. 24 czerwca 2018 r.), co oczywiście nie znaczy, że nie jest możliwe wdrażanie niektórych z nich jako dobrych praktyk. Stowarzyszenie podejmie kroki w celu popularyzacji tych dobrych praktyk.


Spotkanie z Radą Zarządzającą Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki

10.04.2018

Równolegle z zajmowaniem się metodami i zasadami zarządzania środowiskowego Polskie Forum ISO 14000 włącza się również w zagadnienia zarządzania energią wg norm ISO serii 50000. Dotyczy to zwłaszcza takich sytuacji, kiedy widać wyraźne powiązania tych dwóch bliskich sobie obszarów. Do takich zagadnień należy audyt energetyczny wg ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 i możliwość jego realizacji w ramach elementów systemu zarządzania środowiskowego.

W dniu 21.02 br. członkowie Zarządu Forum (G. Ścibisz i A. Ociepa) spotkali się w Warszawie z Radą Zarządzającą Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetyki (WEC- World Energy Council). Na spotkaniu przedstawiliśmy założenia projektu, jaki mamy zamiar przygotować, dotyczącego możliwości wykonania audytu energetycznego w ramach SZŚ wg ISO 14001/EMAS i nasze ogólne oczekiwania od Rady Zarządzającej PK WEC. Odbyła się krótka dyskusja. Uzgodniono, że prace nad projektem będą kontynuowane, PF ISO 14000 przygotuje bardziej szczegółowe założenia projektu, a Polski Komitet ŚRE podejmie decyzje odnośnie możliwych form jego wsparcia.

Członków PF ISO 14000 zainteresowanych tematyką zarządzania energią i chętnych do podejmowania działań w tym zakresie prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu lub do członków Zarządu.