Dz. U. 2023 poz. 2029 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, odpady, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Prawo wodne

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029) zmienia … Czytaj dalej »

Dz. U. 2023 poz. 1890 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Prawo budowlane, Prawo atomowe, Prawo ochrony środowiska, ochrona przyrody, Prawo wodne

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o …Czytaj dalej »