Dz. U. 2022 poz. 1576 – Prawo ochrony środowiska, wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1576) zmienia ustawę …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 1549 – Prawo wodne, utrzymanie czystości i porządku w gminach, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1549) zmienia ustawę z …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 1504 – Prawo ochrony środowiska

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1504) zmienia ustawę …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 1361 – zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 1297 – utrzymanie czystości i porządku w gminach – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. …Czytaj dalej >>