Dz. U. 2022 poz. 1967 – wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków, system handlu uprawnieniami do emisji

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 1902 – składowiska odpadów – tekst jednolity

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 1816 – substancje chemiczne i ich mieszaniny – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. …Czytaj dalej >>

M. P. 2022 poz. 823 – opłaty podwyższonej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w 2023 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. (M. P. 2022 …Czytaj dalej >>

Dz. U. 2022 poz. 1768 – Prawo budowlane, utrzymanie czystości i porządku w gminach

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1768) zmienia szereg …Czytaj dalej >>