Dz. U. 2023 poz. 2496 – wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków – tekst jednolity

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji … Czytaj dalej »

Dz. U. 2023 poz. 2471 – jednostkowe stawki opłat za usługi wodne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2023 poz. 2471) określa jednostkowe stawki … Czytaj dalej »

M.P. 2023 poz. 1203 – stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 (zmiana)

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 … Czytaj dalej »

Dz. U. 2023 poz. 2029 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, odpady, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Prawo wodne

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 2029) zmienia … Czytaj dalej »

Dz. U. 2023 poz. 1963 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne

Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. 2023 poz. 1963) oraz wprowadza zmiany w innych ustawach. Celem ustawy jest poprawa jakości wody …Czytaj dalej »