Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337) zmienia ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 z późn. zm.) oraz m.in. ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Ustawa uchyla przepisy dotyczące:

  • klasyfikacji substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie,
  • oznakowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie,
  • opakowań substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie oraz
  • reklamowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie

Uchylenia te wynikają z dostosowania prawa krajowego do przepisów rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (rozporządzenia CLP).

Zmiany wprowadzone w ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie są zmianami związanymi z dostosowaniem terminologii w zakresie substancji i mieszanin chemicznych do zmian wprowadzonych w ustawie o substancjach i mieszaninach chemicznych.

Czytaj więcej: www.regulis.plsubstancje i mieszaniny chemiczne

Dz. U. 2020 poz. 1337 – substancje i mieszaniny chemiczne