Ustawa wprowadza zmiany ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz zmienia m.in.:

  • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
  • ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zmiany wprowadzone w ww. ustawach są konsekwencją usunięcia z systemu prawnego koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz wprowadzenia zmian systemu dokumentów strategicznych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1378 – Prawo ochrony środowiska, OOS, ochrona przyrody, Prawo wodne