Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1742) określa szczegółowe wymagania dla magazynowania odpadów, obejmującego wstępne magazynowanie odpadów przez wytwórcę odpadów, tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz magazynowanie odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów, a także czas magazynowania zakaźnych odpadów medycznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

W rozporządzeniu określone zostały odrębnie wymagania dla magazynowania odpadów tylko u wytwórców magazynujących odpady w ilości nieprzekraczającej 100 Mg na rok odpadów innych niż niebezpieczne lub 1 Mg na rok odpadów niebezpiecznych, oraz odpadów powstających w wyniku budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw – magazynowanych w miejscu ich wytwarzania. Pozostałe przepisy określają wymagania dla magazynowania odpadów przez ich wytwórców w ilości powyżej 100 Mg na rok odpadów innych niż niebezpieczne lub powyżej 1 Mg na rok odpadów niebezpiecznych, a także magazynowania odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów oraz prowadzącego przetwarzanie odpadów. Wymagania te są takie same dla tych posiadaczy odpadów.

Rozporządzenie określa główne wymagania dla miejsc magazynowania odpadów, wskazujące przede wszystkim na odpowiednie zaprojektowanie i wyposażenie takich miejsc, obejmujące co najmniej stosowne wyposażenie techniczne do przechowywania odpadów przystosowane do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, zapewnienie odpowiedniej pojemności miejsc magazynowania odpadów, zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych, zabezpieczenie przed uwolnieniem się do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych wycieków lub ścieków, w tym wód odciekowych z miejsc magazynowania odpadów.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1742 – wymagania dla magazynowania odpadów