Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860) powiela rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r.  sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U z 2019 r. poz. 1806).

Konieczność wydania nowego pozwolenia wynika ze zmian wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 284),  na mocy której część kompetencji ministra właściwego do spraw środowiska została przeniesiona na ministra właściwego do spraw klimatu, w tym upoważnienie do wydania rozporządzenia w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1860 – standardy emisyjne