Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 1211) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Zmiany te dotyczą posiadaczy koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów, wydobywanie węglowodorów, węgla kamiennego, węgla brunatnego oraz siarki rodzimej.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1211 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocena oddziaływania na środowisko