Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 1648) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888), w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) oraz w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 poz. 779).

Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczą m.in. odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych oraz obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku wytwórców odpadów a nie tylko właścicieli nieruchomości.

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczą podmiotów wykonujących pomiary dopuszczalnego poziomu hałasu oraz prowadzenia kontroli przez PSP przed wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Zmiany w ustawie o odpadach dotyczą m.in. magazynowania odpadów oraz sankcji za brak ewidencji odpadów lub prowadzenie jej w sposób nieterminowy.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1648 – utrzymanie czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, odpady