Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. 2021 poz. 1718) ustanawia krajowe ramy prawne dla przeciwdziałania inwazyjnym gatunkom obcym (IGO) stanowiącym zagrożenie dla Unii, a także określa komplementarne przepisy dotyczące IGO stanowiących zagrożenie dla Polski. Ustawa wprowadza także zmiany m. in. w:

  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
  • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  oraz
  • w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Zmiany wprowadzone w tych ustawach dotyczą zapobiegania wprowadzaniu do środowiska i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnych gatunków obcych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 1718 – Prawo ochrony środowiska, ochrona przyrody, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie