Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2151) zmienia ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wprowadza zmiany w:

  • ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  • ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
  • ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
  • ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz
  • ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego tzw. „dyrektywy pakietu odpadowego”:

  • dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, z późn. zm.);
  • dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.),
  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.),
  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38 z późn. zm.).

Ustawa nie wprowadza znaczących systemowych zmian w zakresie funkcjonowania rynku gospodarowania odpadami. Zmiana ma na celu określenie środków do zapobiegania powstawaniu odpadów i zmniejszenia ich ilości, w celu przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 2151 – odpady, utrzymanie czystości i porządku w gminach, baterie i akumulatory, substancje chemiczne i ich mieszaniny, opakowania i odpady opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny