Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 784) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz zmienia m.in. ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 784 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko, Prawo Budowlane, Prawo wodne, odpady