Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 1121) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Wprowadzone zmiany doprecyzowują przepisy dotyczące sposobu sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Czytaj: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1121 – sprawdzanie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku