Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków (Dz. U. 2022 poz. 1250) zastępuje ustawę z dnia 12 września 2002 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz. U. z 2020 r. poz. 1344) oraz zmienia m.in. ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699).

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, zmieniającą dyrektywę 2010/65/UE i uchylająca dyrektywę 2000/59/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 07.06.2019, str. 116).

Ustawa określa zasady postępowania z odpadami ze statków w portach i przystaniach morskich.

Zmiany w ustawie o odpadach są związane z wprowadzeniem pojęcia wytwórcy odpadów ze statków.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1250 – portowe urządzenia do odbioru odpadów