Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1260) zmienia ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz m. in. ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029).

Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczą metod oceny hałasu na potrzeby sporządzania strategicznych map hałasu.

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dodane zostały odniesienia do wymagań związanych z opracowywaniem strategicznych map hałasu.

Czytaj więcej: www.regulis.pl 

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1260 – Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko