Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1549) zmienia ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.), ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 1297) oraz ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028).

Zmiany mają na celu dostosowanie prawa do wymagań dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W związku z tym, wprowadzone przepisy dotyczą przede wszystkim obowiązków właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania oczyszczalni i transportu nieczystości związanych z wywozem nieczystości.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1549 – Prawo wodne, utrzymanie czystości i porządku w gminach, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków