Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1576) zmienia ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 1973 z późn. zm.), ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438) oraz ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2022 poz. 1092).

Wprowadzone zmiany dotyczą stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. W związku z konieczności utrzymania dotychczasowej liczy 46 stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza niezależnie od danych demograficznych, zmieniona została definicja strefy.

Ponadto, zmiany dotyczą przedsięwzięć niskoemisyjnych (rządowy program „Stop Smog”) oraz uznawania w roku 2022 biopaliw, biopłynów i paliwa z biomasy wykorzystywanych do spalania przez operatora statku powietrznego albo prowadzącego instalację za spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1576 – Prawo ochrony środowiska, wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych