Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2022 poz. 2185) wprowadza zmiany m.in. w:

  • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 z późn. zm.),
  • ustawiez dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) oraz
  • ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233 z późn. zm.).

Do wyżej wymienionych ustaw wprowadzone zostały przepisy, na mocy których, możliwe będzie składanie w formie dokumentu elektronicznego wniosków o wydanie m.in.:

  • zezwoleń na usunięcie drzewa lub krzewu,
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • pozwolenia wodnoprawnego,
  • oceny wodnoprawnej,

a także zgłoszeń wodnoprawnych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 2185- ochrona przyrody, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, Prawo wodne