Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1506) zmienia m.in.:

  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.)

Zmiany wprowadzone w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zapewniają, aby inwestycje towarzyszące, zdefiniowane w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, zostały objęte regulacjami umożliwiającymi udział społeczeństwa w udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Zmiana w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska rozszerza zwolnienie z obowiązku dotrzymania standardów jakości środowiska na tereny, dla których prowadzący instalację posiada  decyzję ustanawiającą ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na tej nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń technicznych niezbędnych do założenia, przeprowadzenia oraz korzystania
z tych przewodów i urządzeń.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1506 – Prawo ochrony środowiska, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko