Ustawa  z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. 2023 poz. 1597) zmienia m.in. ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587).

Zmiana wprowadzona w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach rozszerza katalog przedmiotów lub substancji, do których nie ma zastosowania obowiązek przedłożenia zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny o biomasę w postaci odchodów zwierzęcych, słomy i innych niebędących niebezpiecznymi, naturalnych substancji pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej oraz inne substraty niezagrażające zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku wykorzystywane do produkcji biogazu. Warunkiem zwolnienia jest spełnianie przez biomasę warunków uznania za produkt
uboczny.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1597 – odpady