Ustawa z dnia 24 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1688) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 oraz m.in. w:

  • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023 poz. 537),
  • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336),
  • ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2023 poz. 1587) oraz
  • ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478).

Ustawa wprowadza nowe narzędzie planistyczne w randze aktu prawa miejscowego – plan ogólny.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1688 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ochrona przyrody, udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oceny oddziaływania na środowisko, odpady, Prawo wodne