Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1890) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) oraz m. in. w:

  • ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),
  • ustawie ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 2023 poz. 1173),
  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.) oraz
  • ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.).

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian usprawniających wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji – głównie inwestycji liniowych, wodnych i przeciwpowodziowych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1890 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko, Prawo budowlane, Prawo atomowe, Prawo ochrony środowiska, ochrona przyrody, Prawo wodne