Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o inwestycjach w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie (Dz. U. 2023 poz. 1906) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.).

Ustawa wyłącza z obowiązku załączenia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wypisów i wyrysów z MPZP dla inwestycji w zakresie budowy strzelnic realizowanych przez uczelnie.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1906 – udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko