Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 877) wprowadza zmiany m.in.

  • w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2020 poz. 1903 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.),
  • ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2023 poz. 160) oraz
  • ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2022 poz. 2625 z późn. zm.).

Ustawa wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. dyrektywy plastikowej.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 877 – obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, utrzymanie czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska, odpady, gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Prawo wodne