Rozporządzenie Komisji (UE) 2024/1328 z dnia 16 maja 2024 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do oktametylocyklotetrasiloksanu (D4), dekametylocyklopentasiloksanu (D5) i  dodekametylocykloheksasiloksanu (D6) (Dz.U. L, 2024/1328, 17.5.2024) wprowadza zmiany w załączniku XVII do rozporządzenia 1907/2006 (REACH)

Rozporządzenie wprowadza ograniczenia w stosowaniu:

  • oktametylocyklotetrasiloksanu (D4) Nr CAS 556-67-2,
  • dekametylocyklopentasiloksanu (D5) Nr CAS 541-02-6,
  • dodekametylocykloheksasiloksanu (D6) Nr CAS 540-97-6.

Po dniu 6 czerwca 2026 r. substancje te nie będą mogły być wprowadzane do obrotu jako substancja w jej postaci własnej, jako składnik innych substancji lub w mieszaninach w stężeniu równym lub przekraczającym 0,1 % wagowo danej substancji. Nie będą mogły być także stosowane jako rozpuszczalnik do czyszczenia na sucho wyrobów włókienniczych, skóry i futra.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz.U. L, 2024/1328, 17.5.2024 – zmiana załącznika XVII do REACH