Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014 (Dz.U. L, 2024/573, 20.02.2024)  zmienia dyrektywę (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii oraz uchyla rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Rozporządzenie:

  • określa zasady ograniczania emisji, stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i niszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych,
  • określa zasady certyfikacji i szkolenia personelu, obejmujące bezpieczne postępowanie z fluorowanymi gazami cieplarnianymi i z niefluorowanymi substancjami alternatywnymi,
  • ustanawia warunki dotyczące produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, późniejszych dostaw i stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych i konkretnych produktów i urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane lub których działanie jest od nich zależne,
  • ustanawia warunki dotyczące szczególnych zastosowań fluorowanych gazów cieplarnianych,
  • ustanawia limity ilościowe dotyczące wprowadzania do obrotu wodorofluorowęglowodorów,
  • ustanawia przepisy dotyczące sprawozdawczości producentów, importerów i eksporterów wodorofluorowęglowodorów.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz.U. L, 2024/573 – fluorowane gazy cieplarniane