Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/590 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 (Dz.U. L, 2024/590, 20.02.2024) uchyla rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące:

  • produkcji, przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, przechowywania, a następnie dostaw substancji zubożających warstwę ozonową, a także ich
  • stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i niszczenia,
  • przekazywania informacji o tych substancjach oraz
  • przywozu, wywozu, wprowadzania do obrotu, późniejszych dostaw i stosowania produktów i urządzeń, które zawierają substancje zubożające warstwę ozonową lub których działanie jest zależne od tych substancji

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

 

Dz.U. L, 2024/590 – substancje zubożające warstwę ozonową