Czym jest ślad węglowy organizacji?

Ślad węglowy organizacji to suma bezpośrednio i pośrednio wyemitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych związanych z jej działalnością i wyrażonych jako ekwiwalent CO2.

Po co wyznaczać ślad węglowy?

Wyznaczanie śladu węglowego nie jest obecnie obowiązkiem prawnym. Jednak ze względu na przewidywane zmiany w prawodawstwie (CSRD) wiele organizacji już obecnie oczekuje od swoich partnerów biznesowych informacji o śladzie węglowym ich organizacji i oferowanych produktów.

Wyznaczenie śladu węglowego jest też pierwszym krokiem do opracowania planu jego redukcji. Może również być źródłem korzyści dla organizacji:

 • zidentyfikowanie obszarów, w których możliwa jest poprawa,
 • zwiększenie efektywności środowiskowej i obniżenie kosztów,
 • poprawa wizerunku organizacji i przewaga konkurencyjna,
 • wykazywanie ciągłej poprawy w ograniczaniu wpływu na zmiany klimatu.

Jak to robimy?

Wyznaczanie śladu węglowego (emisji gazów cieplarnianych) realizujemy zgodnie z metodyką wskazaną w dokumencie Protokół GHG – Standard korporacyjny (The Greenhouse Gas Protocol – A Corporate Accounting and Reporting Standard).

Zgodnie z tą metodyką, ślad węglowy wyznacza się dla 3 zakresów:

 • zakres 1 – emisje bezpośrednie związane z prowadzoną działalnością,
 • zakres 2 – emisje związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, chłodu i sprężonego powietrza,
 • zakres 3 – emisje pośrednie związane z działalnością podmiotu, a także emisje związane z działaniami zlecanymi na zewnątrz, leasingiem lub franczyzą.

Zgodnie z Protokołem GHG uwzględnienie w analizie zakresu 3 jest opcjonalne.

Protokół GHG obejmuje rozliczanie i raportowanie siedmiu gazów cieplarnianych objętych Protokołem z Kioto:

 • dwutlenku węgla (CO2),
 • metanu (CH4),
 • podtlenku azotu (N2O),
 • wodorofluorowęglowodorów (HFC),
 • perfluorowęglowodorów (PCF),
 • sześciofluorku siarki (SF6) oraz
 • trifluorku azotu (NF3).

Usługę realizujemy w następujących etapach:

 • określenie celu wyznaczenia śladu węglowego,
 • określenie granic operacyjnych i organizacyjnych,
 • zebranie danych wejściowych,
 • obliczenie wielkości emisji gazów cieplarnianych i wyrażenie ich za pomocą ekwiwalentu CO2,
 • opracowanie wyników i przedstawienie raportu.

Chcesz poznać ślad węglowy swojej organizacji? Skorzystaj z naszego doświadczenia.