PORADY

Przechowywanie substancji chemicznych na stanowisku pracy

Stosowanie do § 46 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie.

W pomieszczeniu nakładania poliuretanu w Fabryce w Słupsku przechowywane są stosowane w tym procesie mieszaniny chemiczne w ilościach większych niż wynikające z potrzeb technologicznych. Są one tam przechowywane ze względu na konieczność przechowywania ich w stałych, nadzorowanych warunkach (temperatura, wilgotność).

W świetle przepisów § 46 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, większe ilości surowców nie powinny być przechowywanie na stanowiskach pracy. Należy jednak zwrócić uwagę, że stosownie do § 2 pkt. 8) ww. rozporządzenia, przez stanowisko pracy rozumie się przestrzeń pracy, wraz z wyposażeniem w środki i przedmioty pracy, w której pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Zgodnie z tą definicją, pomieszczenie nakładania poliuretanu nie jest stanowiskiem pracy. Pomieszczenie nakładania poliuretanu jest pomieszczeniem pracy –pomieszczeniem przeznaczonym na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca (§ 2 pkt. 3) ww. rozporządzenia).