Przygotowujemy opracowania dotyczące konkretnych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, technicznych i ekonomicznych dotyczących środowiska, na przykład:

  • operaty, wnioski i dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych (np. pozwolenia w obszarze gospodarki wodno-ściekowej oraz emisji gazów/pyłów do powietrza, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia/zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami),
  • oceny zgodności z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) w różnych sektorach,
  • ocena śladu węglowego organizacji,
  • raporty z oceny oddziaływania na środowisko,
  • karty informacyjne przedsięwzięć,
  • analizy uwarunkowań prawnych, technicznych i ekonomicznych nowych przedsięwzięć (w kontekście ochrony środowiska),
  • metody optymalizacji gospodarki odpadami,
  • różne typy audytów, w tym audyty wewnętrzne SZŚ i oceny zgodności z wymaganiami pranymi w zakresie ochrony środowiska i bhp
  • analizy prawne.