Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945 z późn. zm.) oraz zmienia m.in.

 • ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • ustawę z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
 • ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
 • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
 • ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,
 • ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
 • ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
 • ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 • ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 • ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,
 • ustawę z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 • ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej,
 • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Zmiany wprowadzone w powyższych ustawach są zmianami dostosowującymi w związku z wyodrębnieniem ministra ds. środowiska.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 284 – działy administracji rządowej