Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1071) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Zmiany polegają m.in. na usunięciu z listy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wykreślono instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokalizacyjne. W związku z tym, postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięć tego rodzaju wszczęte i niezakończone przed dniem 4 czerwca 2022 r. umarza się.

Czytaj więcej: www.regulis.pl 

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1071 – przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko